Gall hyd yn oed newidiadau bach gael effaith fawr

Rydyn ni’n dymuno helpu busnesau i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i’r amgylchedd.

Gall hyd yn oed newidiadau bach, fel defnyddio papur wedi ei ailgylchu, argraffu dogfennau hanfodol yn unig ac annog staff i ail-lenwi eu poteli diod gael effaith fawr. Neu, ewch ymhellach i weddnewid eich busnes drwy ddefnyddio cyflenwyr moesegol, buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy neu beidio â defnyddio papur o gwbl.

Gallwch hefyd helpu i ofalu am eich amgylchedd lleol a’i wella drwy ymuno â mudiad Caru Cymru.

Take action

Cyflawnwch eich targedau cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol a gwneud i’ch staff deimlo’n dda am eu lleoliad, drwy gymryd rhan yn un o’n hymgyrchoedd cenedlaethol.

Mae llawer o fanteision cadarnhaol i fynd allan a glanhau ardal, gan gynnwys meithrin tîm a gwella lles eich staff. Os yw unigolion neu grwpiau bach yn dymuno gwneud eu rhan, gallan nhw fenthyg offer a chael cyngor yn un o’n community hubs sydd wedi’u sefydlu yn eich ardal.

Os yw eich cwmni’n barod i ymrwymo i brynu offer casglu sbwriel, rhoi amser i staff gynnal arolwg sbwriel a gwneud gwaith glanhau misol, efallai y gallech chi fod yn un o’n busnesau ‘parth di-sbwriel’. Yn gyfnewid am hyn, byddwn yn rhoi cefnogaeth ac arweiniad i chi ac yn hyrwyddo eich cyfraniad.

Ffyrdd eraill gall
eich busnes gefnogi #CaruCymru

Ailgylchu trydanol

Rydym yn helpu sefydliadau ac ysgolion ar draws Cymru i gael gwared or offer TG a thrydanol diangen.

Darllenwch fwy

Ymunwch â chwyldro ‘Cwpanau taclus’

Helpwch i leihau faint o wastraff y mae eich busnes yn ei greu.

Darllenwch fwy

Hybiau codi sbwriel

Benthycwch offer i gadw eich ardal leol yn daclus yn cynnwys codwyr sbwriel, cylchynau, festiau llachar a bagiau bin.

Darllenwch fwy