Byddwch yn rhan o’r ateb

Nod Caru Cymru yw dileu sbwriel a gwastraff. I gyflawni hyn, mae angen i fusnesau ar draws Cymru ymuno â’r mudiad.

Rydym eisiau ei wneud mor hawdd â phosibl i’ch busnes wneud gwahaniaeth cadarnhaol.

Rydym yn annog busnesau a sefydliadau i addo ymrwymo i’r pedwar nod:  Lleihau, Ailddefnyddio, Ailgylchu ac Atgyweirio. Cael mynediad at wybodaeth, cyngor ac adnoddau i’ch helpu i greu newid.

Ymrwymo i leihau eich gwastraff

Take action

Cyflawnwch eich targedau cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol a gwneud i’ch staff deimlo’n dda am eu lleoliad, drwy gymryd rhan yn un o’n hymgyrchoedd cenedlaethol, fel Gwanwyn Glân Cymru.

Mae llawer o fanteision cadarnhaol i fynd allan a glanhau ardal, gan gynnwys meithrin tîm a gwella lles eich staff. Os yw unigolion neu grwpiau bach yn dymuno gwneud eu rhan, gallan nhw fenthyg offer a chael cyngor yn un o’n community hubs sydd wedi’u sefydlu yn eich ardal.

Os yw eich cwmni’n barod i ymrwymo i brynu offer casglu sbwriel, rhoi amser i staff gynnal arolwg sbwriel a gwneud gwaith glanhau misol, efallai y gallech chi fod yn un o’n busnesau ‘Ardaloedd Di-Sbwriel’. Yn gyfnewid am hyn, byddwn yn rhoi cefnogaeth ac arweiniad i chi ac yn hyrwyddo eich cyfraniad.

Ffyrdd eraill gall
eich busnes gefnogi #CaruCymru

Ailgylchu trydanol

Rydym yn helpu sefydliadau ac ysgolion ar draws Cymru i gael gwared or offer TG a thrydanol diangen.

Darllenwch fwy

Ymunwch â chwyldro ‘Cwpanau taclus’

Helpwch i leihau faint o wastraff y mae eich busnes yn ei greu.

Darllenwch fwy

Hybiau codi sbwriel

Benthycwch offer i gadw eich ardal leol yn daclus yn cynnwys codwyr sbwriel, cylchynau, festiau llachar a bagiau bin.

Darllenwch fwy

Ardaloedd Di-Sbwriel

Gwnewch addewid I fabwysiadu ardal ddi-sbwriel a dangos ychydig o gariad a rhoi sylw I’ch ardal. Cofrestrwch eich busnes yma.

Darllenwch fwy