Byddwch yn rhan o’r ateb

Rydym eisiau datblygu rhwydwaith o fusnesau ar hyd a lled Cymru sydd wedi ymrwymo i fudiad Caru Cymru a dathlu’r camau cadarnhaol y maent yn eu cymryd i ddileu sbwriel a gwastraff.

Rydym yn annog busnesau a sefydliadau i addo ymrwymo i’r pedwar nod:  Lleihau, Ailddefnyddio, Ailgylchu ac Atgyweirio.

Rhowch wybod i ni pa gamau yr ydych yn eu cymryd trwy lenwi’r ffurflen addewid syml isod. Byddwn wedyn yn darparu deunyddiau hyrwyddo i’ch helpu i roi cyhoeddusrwydd i’ch cyfranogiad gyda Cadwch Gymru’n Daclus ac i ysbrydoli eraill i ymuno â mudiad Caru Cymru.

Gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol

Gwyddom fod llawer o gyngor ar gael i fusnesau sydd eisiau lleihau eu gwastraff. Mae rhywfaint o’r cyngor yma’n wych; rhwyfaint yn llai defnyddiol ac yn gallu camarwain. Deunyddiau y gellir eu compostio, eitemau bioddiraddiadwy, seilwaith ailgylchu, economi gylchol – mae gwneud y peth iawn yn gallu llethu! Ansicr ble i ddechrau?

Gwelwch ble rydych chi ar hyn o bryd

Bydd cynnal archwiliad gwastraff yn eich helpu i roi blaenoriaeth i ardaloedd neu eitemau y mae angen i chi ganolbwyntio arnynt a rhoi llinell sylfaen ar gyfer mesur eich llwyddiant.

Lawrlwytho’r templed

Gwenwch gynllun

Gallwch wedyn ddatblygu cynllun gweithredu SMART i helpu eich staff i gyd i ganolbwyntio ar nifer realistig o weithgareddau a chanfod sut i fonitro cynnydd.

Lawrlwytho’r templed

Syniadau i’ch rhoi ar ben y ffordd

Angen ysbrydoliaeth? Mae’r syniadau a restrir isod yn amrywio o enillion cyflym i newidiadau hirdymor.

Lleihau eich gwastraff
Annog ailddefnyddio
Cynyddu ailgylchu
Atgyweirio cymaint â phosibl

Gwnewch addewid i ymrwymo i Leihau, Ailddefnyddio, Ailgylchu ac Atgyweirio

Llenwch y ffurflen isod ac fe roddwn ddeunyddiau cyhoeddusrwydd i chi i’ch helpu i roi’r gair ar led ymysg eich staff, cleientiaid a’ch cwsmeriaid.

Mesurwch eich cynnydd yn rheolaidd diweddarwch pawb. Pa bynnag gamau yr ydych yn eu cymryd, peidiwch anghofio rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #CaruCymru

Eich manylion

Ydych chi wedi cwblhau archwiliad gwastraff?

Ydych chi wedi cwblhau cynllun gweithredu ar gyfer lleihau gwastraff?

Camau i leihau gwastraff

Pa gamau newydd ydych chi’n ymrwymo iddynt?

Camau i annog ailddefnyddio

Pa gamau newydd ydych chi’n ymrwymo iddynt?

Camau i gynyddu ailgylchu

Pa gamau newydd ydych chi’n ymrwymo iddynt?

Camau i annog atgyweiriadau

Pa gamau newydd ydych chi’n ymrwymo iddynt?

Rhowch wybod i ni pam yr ydych yn gwneud addewid:

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth