Caru Cymru
A A A

Byddwch yn rhan o’r ateb

Rydym eisiau datblygu rhwydwaith o fusnesau ar hyd a lled Cymru sydd wedi ymrwymo i fudiad Caru Cymru a dathlu’r camau cadarnhaol y maent yn eu cymryd i ddileu sbwriel a gwastraff.

Rydym yn annog busnesau a sefydliadau i addo ymrwymo i’r pedwar nod:  Lleihau, Ailddefnyddio, Ailgylchu ac Atgyweirio.

Rhowch wybod i ni pa gamau yr ydych yn eu cymryd trwy lenwi’r ffurflen addewid syml isod. Byddwn wedyn yn darparu deunyddiau hyrwyddo i’ch helpu i roi cyhoeddusrwydd i’ch cyfranogiad gyda Cadwch Gymru’n Daclus ac i ysbrydoli eraill i ymuno â mudiad Caru Cymru.

Cynllun ailddefnyddio ac ailgylchu TGCh a WEEE

P’un ai eich bod yn fusnes bach, yn ysgol neu’n sefydliad arall, gallwn ni eich helpu i reoli eich cyfarpar gwastraff mewn ffordd ddiogel, sydd yn cydymffurfio ac yn eco-gyfeillgar.

Mae ein cynllun casglu yn bartneriaeth gydag A&LH Environment sy’n eich galluogi chi i waredu eich holl gyfarpar diangen mewn un gwasanaeth casglu hollgynhwysol, gan wybod eich bod yn lleihau effaith ac yn cynyddu eich cyfraniad tuag at yr amgylchedd.

Hen offer trydanol? Yr hyn y gallwch ei wneud
Sut mae’n gweithio
Pam y mae’n bwysig ailgylchu eich gwastraff trydanol?
Am fwy o wybodaeth

Gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol

Gwyddom fod llawer o gyngor ar gael i fusnesau sydd eisiau lleihau eu gwastraff. Mae rhywfaint o’r cyngor yma’n wych; rhwyfaint yn llai defnyddiol ac yn gallu camarwain. Deunyddiau y gellir eu compostio, eitemau bioddiraddiadwy, seilwaith ailgylchu, economi gylchol – mae gwneud y peth iawn yn gallu llethu! Ansicr ble i ddechrau?

Gwelwch ble rydych chi ar hyn o bryd

Bydd cynnal archwiliad gwastraff yn eich helpu i roi blaenoriaeth i ardaloedd neu eitemau y mae angen i chi ganolbwyntio arnynt a rhoi llinell sylfaen ar gyfer mesur eich llwyddiant.

Lawrlwytho’r templed

Gwenwch gynllun

Gallwch wedyn ddatblygu cynllun gweithredu SMART i helpu eich staff i gyd i ganolbwyntio ar nifer realistig o weithgareddau a chanfod sut i fonitro cynnydd.

Mind I'r Afael  Gwastraff

Rydym eisiau ei wneud mor hawdd â phosibl i’ch busnes wneud gwahaniaeth cadarnhaol. Rydym wedi creu pecyn cymorth PDF i chi ei lawrlwytho a fydd yn rhoi cymorth ac adnoddau ar sut y gall eich busnes leihau gwastraff.

Lawrlwytho’r PDF

Sbwriel Mewn Digwyddiadau Dogfen Ganllaw

Mae’n rhaid i drefnwyr pob digwyddiad, o ddigwyddiadau cymunedol bach i wyliau a chyngherddau mawr, gymryd cyfrifoldeb dros leihau sbwriel a gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Eich manylion

Ydych chi wedi cwblhau archwiliad gwastraff?

Ydych chi wedi cwblhau cynllun gweithredu ar gyfer lleihau gwastraff?

Camau i leihau gwastraff

Pa gamau newydd ydych chi’n ymrwymo iddynt?

Camau i annog ailddefnyddio

Pa gamau newydd ydych chi’n ymrwymo iddynt?

Camau i gynyddu ailgylchu

Pa gamau newydd ydych chi’n ymrwymo iddynt?

Camau i annog atgyweiriadau

Pa gamau newydd ydych chi’n ymrwymo iddynt?

Rhowch wybod i ni pam yr ydych yn gwneud addewid:

Beth rydyn ni'n ei wneud gyda’ch gwybodaeth