Caru Cymru
A A A

Cymorth i Reolwr Hybiau!

Croeso i’r adran gymorth sydd wedi ei neilltuo i Reolwyr Hybiau. Mae’r adran hon yn cynnwys yr holl wybodaeth ac adnoddau sydd eu hangen arnoch i ofalu ar ôl Hyb Codi Sbwriel. Mae’n cynnwys popeth o dderbyn archebion a chadw pawb yn ddiogel, i hyrwyddo eich Hyb a chofnodi’r hyn sy’n cael ei gasglu.

Angen cael eich atgoffa o’ch hyfforddiant cychwynnol? Byddwn yn cynnal sesiynau ar-lein trwy gydol y flwyddyn. A pheidiwch anghofio lawrlwytho copi o Becyn Rheolwyr Hybiau – eich cydymaith defnyddiol i ategu’r wybodaeth yn yr adran hon.

Lawrlwytho’r Canllawiau Hybiau

Lawrlwytho’r Canllawiau Hybiau

Y peth cyntaf sydd angen i chi ei ofyn i ‘fenthycwyr’ yw i lenwi ffurflen archebu. Bydd hyn yn sicrhau bod gennych:

    1) Ddyddiad yr ydych wedi cytuno arno i’r offer gael ei gasglu a’i ollwng.
    2) Manylion cyswllt y benthycwr, er mwyn i chi allu cysylltu â nhw os nad yw’r offer yn cael ei ddychwelyd.
    3) Cadarnhad eu bod wedi darllen a deall ein canllawiau ac y byddant yn dilyn yr holl gyfarwyddiadau.
    4) Cadarnhad y byddant yn cysylltu â’r awdurdod lleol i drefnu casgliad sbwriel (ceir y manylion cyswllt hyn ar y ffurflen archebu).

Mae gennym dempledi ar gael yn Gymraeg a Saesneg i wneud y broses archebu mor hawdd â phosibl.

Iechyd a diogelwch

Mae’n rhaid i Reolwyr Hybiau drosglwyddo’r holl wybodaeth iechyd a diogelwch i fenthycwyr. Mae hyn yn cynnwys templed ac enghraifft asesu risg, a’n dogfen ganllaw ‘Diogelwch Hybiau’.

Mae’n rhaid i’r benthycwr ddefnyddio’r wybodaeth hon i greu eu hasesiad risg eu hunain a rhoi briff diogelwch i’r holl gyfranogwyr ar ddechrau eu digwyddiad glanhau. Mae hyn yn sicrhau bod yr holl gyfranogwyr wedi eu diogelu gan yswiriant Cadwch Gymru’n Daclus.

Hyrwyddo eich Hyb

Trwy gynnal Hyb, rydych yn helpu i wneud eich cymuned yn lle glanach, mwy diogel i fyw, gweithio a chwarae.

I’ch helpu chi i ddathlu eich gwaith anhygoel, rydym wedi creu deunyddiau hyrwyddo defnyddiol, ynghyd ag awgrymiadau a syniadau defnyddiol.

Dewiswch eich ardal i gael gafael ar ddeunyddiau.

Adrodd eich canlyniadau

Un o’ch cyfrifoldebau fel Rheolwr Hyb yw casglu gwybodaeth am ddigwyddiadau ynghyd gan fenthycwyr a’i chyflwyno gan ddefnyddio ein ffurflen syml eCount Cymru. Nid oes angen mewngofnodi, dim ond mynd i’r dudalen we a rhoi enw eich Hyb a rhai manylion am y digwyddiad codi sbwriel.

Pam ydyn ni’n gofyn i chi adrodd eich canlyniadau?

Rydym angen i lywodraethau a busnesau ddeall y problemau y mae cymunedau’n eu hwynebu, a’r effaith enfawr y mae gwirfoddolwyr yn ei chael ar draws y wlad.

Y ffordd orau o ddangos hyn yw gyda data – gan ddangos yn union faint o wirfoddolwyr sydd yn cymryd rhan, faint o oriau sy’n cael eu neilltuo i ofalu am yr amgylchedd, a beth sy’n cael ei ganfod ar ein strydoedd, ein traethau ac yn ein parciau.

Cofnodi gweithgaredd

Angen mwy o gymorth? Cysylltwch â’ch swyddog prosiect lleol