Caru Cymru
A A A

Cadw pawb yn ddiogel

Dyma lle gallwch gael gafael ar yr holl gyngor a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i fynd allan a dechrau gwneud gwahaniaeth tra’n cadw eich hun ac eraill yn ddiogel. 

Noder, ni all Cadwch Gymru’n Daclus fod yn gyfrifol yn gyfreithiol am unrhyw anaf personol neu niwed a ddioddefwyd o ganlyniad i gymryd rhan mewn digwyddiad codi sbwriel neu unrhyw weithgaredd arall.  

Asesu’r risgiau

Cyn dechrau gweithgaredd, mae’n bwysig ymweld â’r safle a chynnal asesiad risg. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod unrhyw risgiau’n cael eu nodi ac yna’n cael eu dileu neu eu rheoli’n briodol.   

Wrth feddwl am eich asesiad risg, cofiwch: 

Mae perygl yn unrhyw beth a allai achosi niwed, fel traffig ffordd, eitemau miniog, gweithio ar uchder ac ati; 

Y risg yw’r siawns, uchel neu isel, o rywun yn cael ei niweidio gan y perygl. 

Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) yn cynghori dilyn pum cam syml.  

1. Nodi’r peryglon
2. Nodi pwy sy’n wynebu risg
3. Gwerthuso’r risgiau, a sicrhau bod mesurau rheoli digonol ar waith
4. Cofnodi eich canfyddiadau
5. Adolygu a diwygio

Cynnal briff digwyddiad

Briff digwyddiad yw’r cyfle perffaith i roi cyngor diogelwch i bob cyfranogwr, ac i amlygu’r risgiau a nodwyd yn eich asesiad risg.  

Bydd yn sicrhau bod pawb yn ymwybodol o’r hyn y dylent fod yn ei wneud i gynnal eu diogelwch eu hunain ynghyd ag eraill a allai hefyd gael eu heffeithio, fel pobl sy’n mynd heibio. Gall hefyd fod yn ddefnyddiol i hyrwyddo’r gwaith yr ydych yn ei wneud a chael cymorth ar gyfer gweithgareddau tebyg. 

Rydym wedi rhoi templed o friff diogelwch a rhestr wirio at ei gilydd i helpu.  

Lawrlwytho’r briff diogelwch

Cyngor ar godi sbwriel

Nid yw codi sbwriel heb risg, ond gyda rhywfaint o gynllunio ac ystyriaeth ofalus, gellir rheoli’r risgiau hyn a gellir lleihau’r tebygolrwydd o ddamwain yn digwydd. Isod ceir rhai ystyriaethau cyffredin a ddylai ffurfio rhan o’ch asesiad risg a’ch briff diogelwch. 

Gallwch hefyd sgrolio i lawr am arweiniad ar fathau penodol o ddigwyddiadau codi sbwriel, yn cynnwys gweithio gerllaw ffyrdd, ardaloedd arfordirol ac ar ddyfrffyrdd.  

Cael yr offer cywir
Mae’n rhaid defnyddio codwyr sbwriel ar gyfer casglu sbwriel, a chyda rhywfaint o ymarfer mae’n bosibl codi’r rhan fwyaf o sbwriel. Fodd bynnag, mae’n bwysig peidio gorymestyn neu orgyrraedd. Er y gall fod yn rhwystredig, mae’n rhaid gadael rhai eitemau o sbwriel os nad yw’n bosibl eu symud yn ddiogel. Ble bynnag y byddwch yng Nghymru, gallwch fynd i’n Hybiau Codi Sbwriel i fenthyg offer am ddim.  

Hylendid
Tra’n codi sbwriel, dylech geisio osgoi cyffwrdd â’ch wyneb gyda’ch dwylo a bod yn ymwybodol o’r offer y byddwch eisoes wedi ei ddefnyddio. Dylech olchi eich dwylo yn drwyadl ar ôl gorffen, yn arbennig cyn bwyta a/neu yfed. Dylid gorchuddio unrhyw drychiadau neu groen sydd wedi torri gyda phlastr gwrth-ddŵr i leihau’r perygl o haint. 

Cymorth cyntaf
Argymhellir yn gryf eich bod yn cario pecyn cymorth cyntaf gyda chi ar gyfer mân ddamweiniau, a dylai fod gennych ddefnydd o ffôn mewn argyfwng.  

Eitemau miniog/nodwyddau
Dylid cymryd gofal i osgoi unrhyw eitemau miniog a/neu nodwyddau, yn arbennig y rheiny allai fod wedi eu cuddio gan sbwriel arall neu lystyfiant. Ni ddylid rhoi eitemau miniog yn eich bag sbwriel am y gallai achosi anaf i chi neu bwy bynnag sy’n casglu’r bagiau yn nes ymlaen. Ni ddylid codi/casglu nodwyddau a dylid hysbysu’r awdurdod lleol er mwyn iddyn nhw ddelio gyda hyn.  

Gweithio yn yr awyr agored
Mae’n bwysig addasu eich gweithgaredd yn unol â’r tywydd, ac i sicrhau bod cyfranogwyr wedi gwisgo’n addas. Er enghraifft, os yw’n oer ac yn wlyb gallech ystyried byrhau hyd gweithgaredd; gall tywydd gwlyb leihau’r gallu i weld a gwneud y ddaear yn llithrig. Er enghraifft, os yw’n oer ac yn wlyb gallech ystyried byrhau hyd gweithgaredd; gall tywydd poeth arwain at ddadhydradu, llosg haul a/neu orludded gwres; a gall gwynt achosi problemau wrth ddal bagiau sbwriel.  

Codi a chario
Dylid cymryd gofal i beidio â gorlenwi bagiau a sicrhau ei fod yn bosibl ymdopi â’r pwysau. Os yw eitem yn rhy fawr i fynd i mewn i fag bin dylech edrych ar y trefniadau lleol ar gyfer casgliadau cyn ceisio ei symud.  

Planhigion/brathiadau anifeiliaid
Mae’n ddefnyddiol gwybod a oes gan unrhyw wirfoddolwyr alergeddau hysbys (gellir gofyn hyn fel rhan o friff y digwyddiad). Dylid cymryd gofal o amgylch planhigion a bywyd gwyllt i leihau’r risg. 

Tarfu ar fywyd gwyllt
Mae’n bwysig peidio â tharfu ar fywyd gwyllt yn ystod eich digwyddiad. Mae hyn yn bwysicach fyth ar adegau penodol o’r flwyddyn, er enghraifft pan fydd adar yn nythu. Gallai sbwriel sydd wedi bod yn yr amgylchedd am amser fod yn gartref i fywyd gwyllt, felly mae’n rhaid cymryd gofal. 

> Lawrlwytho cyngor ar weithio ar ffyrdd a phriffyrdd neu’n agos atynt  

> Lawrlwytho cyngor ar weithio mewn ardaloedd arfordirol  

> Lawrlwytho cyngor ar weithio o amgylch dyfrffyrdd