Rydym yn llawn cyffro i gyflwyno ein ffurflen yswiriant newydd ar-lein – sy’n ei wneud yn gyflymach ac yn haws i gael y diogelwch sydd ei angen arnoch.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ateb yr holl gwestiynau isod. Os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch â’r tîm. Ebostiwch group.funding@keepwalestidy.cymru

Mae fersiwn Microsoft Word o’r ffurflen ar gael ar gais.

Ydych chi wedi eich cyfansoddi ers llai na 12 mis*?

A yw'r cais hwn yn un newydd neu'n un adnewyddu?*

1. Eich manylion cyswllt

Prif fanylion cyswllt
2il Fanylion Cyswllt

2. Gwybodaeth am eich Grŵp

A yw eich grŵp wedi ei gyfansoddi?*

Ydych chi’n rhan o’r rhiant sefydliad?*

3. Gwybodaeth am eich gweithgareddau

Pa rai o’r gweithgareddau amgylcheddol canlynol y mae eich grŵp yn ymgymryd â nhw?

Ydych chi’n cynnal unrhyw weithgareddau codi arian neu ddigwyddiadau cymunedol?

Os ydych, ticiwch bob un sy’n berthnasol

D.S. Ni fydd gweithgareddau risg uwch e.e. arddangosfeydd tân gwyllt/cestyll gwynt yn cael eu diogelu, felly gwnewch yn siŵr bod gennych chi neu'r cwmni sy'n llogi eu hyswiriant atebolrwydd eu hunain.

4. Asesu Risg

Mae'r ddau ddatganiad canlynol yn orfodol er mwyn cael yswiriant gan Cadwch Gymru'n Daclus.

Rhowch gylch o amgylch 'byddwn' er mwyn dangos eich bod yn deall y meini prawf hyn.

A yw eich grŵp yn torri coed i lawr?*

Ydych chi’n defnyddio llifiau cadwyn?* Os ydych, codir tâl ychwanegol

Ydych chi’n cynnal unrhyw gyfleusterau chwarae antur, traciau BMX, parciau sglefrio neu unrhyw weithgaredd arall tebyg?*

A oes gennych unrhyw offer chwarae sy’n cael ei ddefnyddio gan blant?*

Ydych chi'n defnyddio gwres yn unrhyw rai o'ch gweithgareddau?*

Ydych chi'n gweithio ar/yn unrhyw rai o'r canlynol?*

Noder bod gwaith ar dwneli, siafftiau mwyngloddio, mewn chwareli a gwaith sy'n gysylltiedig ag adeiladu ffyrdd cyhoeddus wedi eu heithrio o'r polisi.

Ydych chi’n gweithio ger traciau rheilffordd?*

D.S. Bydd diogelwch ond yn berthnasol pan fyddwch o leiaf 20 metr i ffwrdd o’r traciau.

Ydych chi’n gwneud unrhyw waith/gweithgareddau sydd yn cynnwys ffrwydron neu gloddio?*

A yw eich grŵp wedi gwneud unrhyw hawliadau yswiriant yn y 3 blynedd diwethaf?*

A oes angen cynyddu eich terfyn atebolrwydd cyhoeddus o £5miliwn i £10 miliwn? (Bydd hyn ond yn angenrheidiol os bydd tirfeddiannwr yn gofyn yn benodol am hyn a dylid atodi tystiolaeth gyda'r cais). Os oes, codir tâl ychwanegol*

Oes angen clawr offer ychwanegol arnoch chi?*

5. Costau

Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi trefnu a phrynu’r cynllun yswiriant hwn ar sail bloc ar ran y grwpiau er mwyn darparu diogelwch yswiriant syml, fforddiadwy. Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn talu cymhorthdal ar gyfer y cynllun hwn, felly gofynnwn i grwpiau dalu cyfraniad at y gost.

Bydd y cyfraniadau yn amrywio, yn ôl yr yswiriant sydd ei angen arnoch, pa mor brysur yw eich grŵp ac am ba hyd fydd yr yswiriant.

Beth yw gwerth yr offer sydd i'w yswirio? Sylwer; nid yw’r polisi yn cynnwys strwythurau parhaol (h.y. siediau, tai gwydr, ffensys, ac ati.)

Sawl awr o weithgarwch mae eich grŵp yn ei wneud bob mis?*

Rhodd ychwanegol i gefnogi gwaith Cadwch Gymru'n Daclus

Cyfanswm: £

Dylid talu i:

Enw cyfrif: Cadwch Gymru’n Daclus R/C 1082058
Cod Didoli: 08-90-03
Rhif y Cyfrif: 65576964

DS: Defnyddiwch enw eich grŵp fel cyfeirnod ar gyfer y taliad.

* Mae'r prisiau a restrir ar gyfer yswiriant am 12 mis. Os byddwch yn ymuno hanner ffordd drwy'r flwyddyn, bydd y gost yn is. Siaradwch â KWT am bris diwygiedig cyn trosglwyddo taliad.

* Nifer yr oriau y mae'r grŵp allan ar gyfartaledd bob mis

* Mae yswiriant yn amodol ar 'bobl brofiadol yn unig sydd wedi derbyn yr hyfforddiant perthnasol a bod y dillad amddiffynnol gofynnol yn cael eu gwisgo bob amser.'

6. Datganiad

Datganiad Diogelu Data Cadwch Gymru’n Daclus

Bydd y wybodaeth a roddir yn cael ei chofnodi a’i phrosesu ar gyfrifiadur, a bydd copïau electronig yn cael eu cadw. Bydd Cadwch Gymru’n Daclus yn defnyddio’r wybodaeth at ddibenion gweinyddu’r cynllun a bydd yn cael ei rhannu gyda’r brocer yswiriant a’r cwmni yswiriant. Bydd yn cael ei rhannu hefyd gyda swyddog prosiect lleol KWT er mwyn iddynt allu eich cefnogi gyda’ch gwaith. Bydd y data yn cael ei ddinistrio/ddileu o fewn 36 mis ar ôl diwedd y cyfnod yswirio. Bydd manylion cyswllt ond yn cael eu datgelu i drydydd partïon er mwyn galluogi Cadwch Gymru’n Daclus i brosesu eich cais.

Llofnodwch y datganiad a chytunwch i Cadwch Gymru'n Daclus gan ddefnyddio'ch data fel y disgrifir uchod.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â chwblhau'r ffurflen hon, cysylltwch â'ch Swyddog Prosiect Cadwch Gymru'n Daclus neu'r Ysgrifenyddiaeth Yswiriant Grŵp yn: group.funding@keepwalestidy.cymru

Cysylltwch â’ch swyddog prosiect lleol

Angen cymorth gyda’n system adrodd ar-lein? Gall eich swyddog prosiect lleol fynd â chi drwy’r broses cam wrth gam.

Cysylltwch â

Byddwch yn rhan o Gymuned Cadwch Gymru’n Daclus

Ymunwch â’n grŵp Facebook i rannu syniadau ac arfer gorau gydag arwyr gwirfoddoli eraill!

Dysgu mwy