Ymunwch â ni rhwng 17 Mawrth a 2 Ebrill

Y gwanwyn hwn, rydym yn galw arnoch i helpu i ddiogelu’r amgylchedd am y gall gweithredoedd bach ar eich stepen drws wneud gwahaniaeth mawr.

Rydym eisiau ysbrydoli miloedd o #ArwyrSbwriel ar draws Cymru i ddod ynghyd i gasglu a gwaredu sbwriel yn ddiogel o’n strydoedd, mannau gwyrdd a’n traethau.

Mae’r neges hon yn syml: gall hyd yn oed un bag wneud gwahaniaeth. Ymunwch â ni a gwnewch addewid i godi gymaint o sbwriel ag y gallwch yn ystod yr ymgyrch. Gallech ddewis codi un bag, neu gallech osod nod i chi eich hun i gasglu cymaint ag y gallwch.

Gwanwyn Glân Cymru y llynedd oedd y mwyaf erioed, gyda 17,000 o wirfoddolwyr anhygoel yn cymryd rhan mewn 364 o ddigwyddiadau. A allwn weithio gyda’n gilydd i fynd y tu hwnt i hyn yn 2023? Rydym ni o’r farn y gallwn!

P’un ai eich bod yn godwr sbwriel brwd neu’n ymuno â ni am y tro cyntaf, gwnewch addewid i godi un bag – neu fwy – heddiw.

Cofrestru digwyddiad glanhau

Pam Gwanwyn Glân?

Mae sbwriel nid yn unig yn costio tua £70 miliwn i’w symud bob blwyddyn yng Nghymru, ond mae hefyd yn cael effaith ddinistriol ar ein bywyd morol a’n bywyd gwyllt. Mae’r RSPCA yn nodi eu bod yn derbyn 14 o alwadau y dydd ar gyfartaledd am anifeiliaid sydd wedi eu heffeithio gan sbwriel, gyda galwadau’n cynyddu’n gyflym yn ystod misoedd yr haf.

Mae codi sbwriel yn ddigwyddiad hwyliog, am ddim hefyd sydd yn gallu bod o fudd i’ch iechyd, eich lles a’ch ymdeimlad o falchder yn eich cymuned. Gofynnwch i’n Harwyr Sbwriel os nad ydych yn ein credu!

Mewn arolwg diweddar, dywedodd 90% o’n Harwyr Sbwriel (gwirfoddolwyr sydd yn cynnal ein digwyddiadau glanhau yn rheolaidd) fod codi sbwriel yn eu gwneud i deimlo’n dda am eu hunain. Dywedodd 71% ei fod yn gwneud iddynt deimlo’n iachach ac yn fwy egnïol yn gorfforol. A dywedodd 88% eu bod yn teimlo eu bod yn cael effaith gadarnhaol ar eu hardal leol.

Cofrestru digwyddiad glanhau

Os ydych yn unigolyn, yn aelwyd, yn grŵp cymunedol neu’n fusnes, llenwch y ffurflen syml isod i roi gwybod i ni sut rydych yn cymryd rhan yn Gwanwyn Glân Cymru 2023.

Os ydych yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ac y byddai’n well gennych ebostio’r manylion atom, mae hynny’n iawn hefyd. Cysylltwch â’r tîm yn springclean@keepwalestidy.cymru

Os ydych yn ysgol, ewch i dudalen Ymgyrch Fawr Glanhau Ysgolion.

Os hoffech ymuno â digwyddiad glanhau sydd eisoes yn cael ei gynllunio, edrychwch ar ein map. Mae hyn yn cynnwys manylion digwyddiadau glanhau sydd yn cael eu trefnu gan ein swyddogion prosiect lleol yn ogystal â digwyddiadau agored sydd yn cael eu trefnu gan grwpiau cymunedol a sefydliadau eraill.

 

Amdanoch chi

O ran codi sbwriel, rwyf:
Math o sefydliad. Os ydych yn ysgol, ewch i dudalen Ymgyrch Mawr Glanhau Ysgolion

Ynglŷn â’ch digwyddiad chi

Eich preifatrwydd

Rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth ac wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd. Chi fydd yn rheoli’r sefyllfa bob amser. Am fwy o wybodaeth ewch i’n Polisi Preifatrwydd

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Gwanwyn Glân Cymru, cysylltwch â springclean@keepwalestidy.cymru

Galw pob ysgol!

Mae’r Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion yn ôl!

Yn Cadwch Gymru’n Daclus, rydym yn credu’n gryf nad oes unrhyw un yn rhy fach i wneud gwahaniaeth mawr. Dyma pam, fel rhan o Gwanwyn Glân Cymru, ein bod yn annog ysgolion i gymryd rhan yn yr Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion.

Gallant gynnal digwyddiad glanhau (neu sawl digwyddiad glanhau) unrhyw bryd rhwng 17 Mawrth a 2 Ebrill, gan gasglu cymaint o sbwriel ag y gallant.

Mae adnoddau, syniadau a gweithgareddau arbennig ar gyfer yr Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion ar gyfer ysgolion sydd yn cymryd rhan.

Dysgu mwy

Gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol

Rydym eisiau sicrhau eich bod yn cadw’n ddiogel, yn gallu tynnu sylw at yr hyn yr ydych yn ei wneud ac adrodd yr hyn y byddwch yn ei ganfod. Cliciwch ar y blychau isod i gael mynediad at yr holl wybodaeth a’r adnoddau sydd eu hangen arnoch i gael digwyddiad Gwanwyn Glân Cymru gwych.

Cynllunio eich digwyddiad glanhau

Yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i drefnu digwyddiad diogel.

Dysgu mwy

Hyrwyddo eich digwyddiad glanhau

Deunyddiau cyhoeddusrwydd am ddim i’ch helpu i dynnu sylw at eich digwyddiad.

Dysgu mwy

Rhannu eich canfyddiadau sbwriel

Defnyddiwch ein system adrodd cyflym a hawdd i ddweud wrthym am yr hyn y gwnaethoch ei ganfod a faint o sbwriel y gwnaethoch ei gasglu.

Dysgu mwy