Caru Cymru
A A A

Helpwch ni i ddatblygu darlun ar draws Cymru o wirfoddoli amgylcheddol gydag eCyfrif Cymru

Rydym eisiau i lywodraethau a busnesau ddeall y materion y mae ein cymunedau’n eu hwynebu, a’r effaith sylweddol y mae gwirfoddolwyr yn ei chael ar draws y wlad.

Y ffordd orau o ddangos hyn yw gyda data – sy’n dangos yn union faint o bobl sy’n cymryd rhan, sawl awr sy’n cael ei neilltuo i ofalu am yr amgylchedd, yr amrywiaeth o weithgareddau sy’n digwydd, a beth sydd yn cael ei ganfod ar ein strydoedd, ein traethau, ac yn ein parciau.

Dyma pam y mae angen i bawb rannu’r hyn y maent wedi bod yn ei wneud trwy eCyfrif Cymru.

Cofnodi gweithgaredd

Beth yw eCyfrif Cymru?

Mae eCyfrif Cymru yn ffurflen newydd sbon, hawdd i’w defnyddio ar ein gwefan.

Nid oes angen unrhyw fanylion cyfrif na mewngofnodi; mae’r ffurflen yn cymryd dwy funud i’w llenwi, a gellir ei llenwi ar gyfrifiadur neu ddyfais symudol, dim ond cysylltiad â’r rhyngrwyd sydd ei angen arnoch.

Mae wedi cael ei ddatblygu a’i brofi ar y cyd â gwirfoddolwyr i helpu i sicrhau bod y broses mor gyflym a syml â phosibl. Bydd llai o amser yn adrodd, gobeithio, yn golygu y gallwch dreulio mwy o amser yn gofalu am eich amgylchedd lleol.

Sut bydd y data’n cael ei ddefnyddio gan Cadwch Gymru’n Daclus?

Byddwn yn defnyddio’r data gan eCyfrif Cymru i arwain ein gwaith a dangos effaith gwirfoddoli i lywodraethau a busnesau.

Eleni, byddwn yn gwneud mwy i ddathlu’r gwaith anhygoel yr ydych chi ac unigolion, grwpiau a sefydliadau angerddol eraill yn ei wneud i ofalu am ein gwlad hardd. Felly, byddwn yn arddangos canlyniadau cyffredinol eCyfrif Cymru yn rheolaidd ar ein gwefan, ar sianeli cymdeithasol ac yn y cyfryngau.

Mae’r map a’r ffigurau isod yn dangos y gweithgareddau a gofnodwyd ers Ionawr 2023, yn cynnwys Arwyr Sbwriel, grwpiau cymunedol, Ardaloedd Di-sbwriel, Hybiau Codi Sbwriel a gwirfoddolwyr Gwanwyn Glân Cymru.* Mae’n drawiadol, ond nid ydym yn credu ei fod yn cyfleu’r holl weithgareddau sydd wedi digwydd. Gobeithio, gyda chymorth eCyfrif Cymru, byddwn yn dechrau cael dealltwriaeth well fyth o’r hyn sy’n digwydd ar draws y wlad.

 

* Noder, nid yw’r map yn dangos gwybodaeth ‘fyw’ am ei fod yn cymryd amser i gydgrynhoi, archwilio a dadansoddi’r data. Caiff y map ei ddiweddaru bob mis gan ein Tîm Data.

Sut galla i ddefnyddio fy nata?

Os hoffech grynodeb personol o’ch canlyniadau gan eCyfrif Cymru, cysylltwch â’n Tîm Data yn data@keepwalestidy.cymru

Gallwch ddefnyddio’r data a gasglwyd i gefnogi eich ceisiadau grant eich hun, neu i gael hanes cyson a dibynadwy o’ch gweithgareddau i’w rannu gyda’ch cymuned leol, gwneuthurwyr polisi a chynllunwyr.

Beth am yr hen system adrodd, Epicollect?

Rydym wedi gwrando ar adborth am ein hen system adrodd, Epicollect. Er bod rhai pobl yn ei hoffi, roedd y rhan fwyaf o’r farn bod yr ap a’r wefan yn anodd i’w defnyddio.

Dyma pam yr ydym wedi datblygu eCyfrif Cymru – ffurflen ar-lein syml.

Peidiwch â phoeni, nid ydym yn troi Epicollect i ffwrdd yn syth, ond ein bwriad yw cael pawb i ddefnyddio eCyfrif Cymru erbyn Mehefin 2024.

Os oes gennych unrhyw bryderon am newid drosodd, cofiwch gysylltu a’n Tîm Data.

Cysylltu â’r Tîm Data

Cael Mynediad i’r Hyb Cymorth i Wirfoddolwyr

Siop un stop i wirfoddolwyr yn llawn deunyddiau defnyddiol, dolenni a chyngor.

Mynd i’r Hyb

Byddwch yn rhan o Gymuned Cadwch Gymru’n Daclus

Ymunwch â’n grŵp Facebook i rannu syniadau ac arfer gorau gydag arwyr gwirfoddoli eraill!

Rhagor o wybodaeth