Fy Nghoeden, Ein Coedwig

Crëwch goetir bach yn eich ysgol a helpu i fynd i’r afael â’r argyfyngau hinsawdd a bioamrywiaeth.

Rydym yn falch o gefnogi rhaglen ‘Fy Nghoeden, Ein Coedwig’ Llywodraeth Cymru. Gan weithio mewn partneriaeth â Maint Cymru, rydym yn rhoi cyfle i 100 o ysgolion gael coetir bach wedi ei blannu ar eu tir.

Bydd ysgolion dethol yn cael cymorth arbenigol i blannu eu coed, a gweithdai addysgiadol fydd yn ysbrydoli, gan Cadwch Gymru’n Daclus a Maint Cymru er mwyn sicrhau bod y disgyblion yn deall pwysigrwydd coed ar raddfa leol a byd-eang. Mae’r cynllun am ddim i ysgolion gwladol.

Child planting a tree sapling

Bydd pecyn Fy Nghoeden, Ein Coedwig yn cynnwys:

 • 60 neu 120 o goed ifanc – mathau cynhenid i Gymru.
 • Gwarchodwyr coed, gwiail a matiau tomwellt i helpu’r coed i dyfu’n llwyddiannus.
 • Detholiad bach o offer i helpu i blannu, yn cynnwys dwy raw, dau gan dŵr, 20 pâr o fenig, a morthwyl pren.
 • Cymorth ymarferol gan Cadwch Gymru’n Daclus i helpu eich disgyblion i blannu’r coed ar eich safle.
 • Gweithdy gan Cadwch Gymru’n Daclus i fynd gyda’r sesiwn plannu coed, yn addysgu disgyblion am blannu coed cynhenid, gofal coedwig a phwysigrwydd cynefinoedd ar gyfer bioamrywiaeth a newid hinsawdd.
 • Gweithdy gan Maint Cymru fydd yn ymgysylltu disgyblion mewn gweithdy addysgiadol sydd yn canolbwyntio ar bwysigrwydd byd-eang coed, datgoedwigo, a lleihau datgoedwigo yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd.

Ffurflen gais Fy Nghoeden, Ein Coedwig: ar gyfer Ysgolion

1. Manylion y sefydliad

2. Manylion cyswllt (prif linc)

Mae’n rhaid eich bod wedi dirprwyo’r awdurdod er mwyn gallu gwneud y cais hwn ar ran yr ysgol.

3. Pecynnau

Pa becyn ydych chi’n gwneud cais amdano?

4. Manylion y safle a’r prosiect

Atodwch ffotograffau diweddar neu linc fideo o’r safle yr ydych yn ei gynnig ar gyfer plannu’r coed – mae hyn yn hanfodol ar gyfer cais llwyddiannus

5. Rhestr wirio

Cadarnhewch y canlynol. Noder, ni fydd ceisiadau’n cael eu hystyried os nad oes unrhyw flychau wedi cael eu ticio.

6. Preifatrwydd

Bydd panel o arbenigwyr yn asesu pob cais.
Os byddwch yn llwyddiannus, caiff eich manylion eu rhannu gyda Maint Cymru, fydd yn cyflwyno gweithdy addysgol fel rhan o’r pecyn.

Fel rhan o amodau’r prosiect, rydych wedi cytuno i reoli’r safle am ddeng mlynedd, felly bydd Cadwch Gymru’n Daclus yn cadw eich gwybodaeth am ddeng mlynedd er mwyn i ni allu sicrhau bod y safle’n parhau i gael ei gynnal. Rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth ac wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd. Chi sydd â’r rheolaeth bob amser. Am fwy o wybodaeth ewch i’n Polisi Preifatrwydd – www.keepwalestidy.cymru/cy/polisi-preifatrwydd


Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â bryony.bromley@keepwalestidy.cymru

Gofynion hanfodol, cymhwysedd a’r broses ymgeisio

 • Mae’n rhaid i ysgolion â diddordeb gwblhau’r ffurflen mynegiant o ddiddordeb yn llawn.
 • Mae’n rhaid i’r ysgolion fod ar gael i’r plannu ddigwydd rhwng 1 Hydref 2022 a 31 Mawrth 2023.
 • Mae’n rhaid i ysgolion gael ardal o faint addas i’r coed gael eu plannu. Mae posibilrwydd o blannu’r coed rhwng mwy nag un ardal neu eu plannu fel gwrych.
  • Bydd 60 o goed angen tua 12×1.5 metr ar gyfer gwrych neu 240 metr sgwâr ar gyfer coetir bach.
  • Bydd 120 o goed angen 24×1.5 metr ar gyfer gwrych a 480 metr sgwâr ar gyfer coetir bach.
 • Mae’n rhaid i’r ddaear fod yn addas ar gyfer plannu coed. Mae hyn yn golygu dim tarmac, nac ardaloedd o lystyfiant gwyllt neu ddwys. Dylid gallu treiddio i mewn i’r pridd i ddyfnder pren mesur 30 centimetr.
 • Mae angen i ysgolion llwyddiannus ymrwymo i ddiogelu a chynnal y coed sydd wedi eu plannu yn yr hirdymor.
 • Dylai’r safle dewisol ar gyfer y coed fod yn addas ar gyfer y coed pan fyddant yn eu llawn dwf, yn amharu dim ac yn cyflwyno dim perygl i’r gymuned ehangach.
 • Dylai ysgolion dethol ymrwymo i fod yn rhan o’r rhaglen Eco-Sgolion.

Cwestiynau Cyffredin
A fydd disgyblion yn rhan o’r gwaith plannu coed?
Beth yw’r ymrwymiad?
Pwy all wneud cais am becynnau?
Beth yw’r gweithdai addysgiadol sydd yn rhan o’r pecyn?
Rydym wedi derbyn pecyn Lleoedd Lleol ar gyfer Natur Cadwch Gymru’n Daclus o’r blaen, neu wedi derbyn coed o ffynonellau eraill, a ydym yn gallu gwneud cais?
Nid ydym yn rhan o’r rhaglen Eco-Sgolion – a ydym yn gallu gwneud cais?
Sut gallaf wneud cais?
Pryd fyddaf yn clywed a ydym wedi bod yn llwyddiannus?
Beth yw What3words a pham y mae’n rhaid i ni ei ddefnyddio?
Beth yw’r gost?

Eco-Sgolion

Mae Eco-Sgolion yn rhaglen fyd-eang sy’n ymgysylltu â 19.5miliwn o blant ar draws 70 o wledydd, sy’n golygu mai hon yw’r rhaglen addysgol fwyaf ar y blaned. Datblygwyd gan y Sefydliad Addysg Amgylcheddol (FEE) ym 1994 ac fe’i cynhelir yng Nghymru gan Gadwch Gymru’n Daclus.

Darganfod mwy am Eco-Sgolion

Cymerwch ran

Ymuno â digwyddiad neu weminar, cofrestru eich diddordeb neu ddysgu sut i wneud cais am wobr.

Gweld yr holl ddigwyddiadau
Cert
//
Your cart is currently empty.
0
//