Dathlu 50 mlynedd o Cadwch Gymru’n Daclus

Rydym yn nodi dechrau ein hanner can mlwyddiant yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Yn Eisteddfod Genedlaethol 1972 yn Hwlffordd, roedd gan Sefydliad y Merched genhadaeth i gadw trefi ac ardaloedd gwledig ar hyd a lled Cymru yn lân ac yn daclus.  Arweiniodd eu hangerdd a’u penderfynoldeb i ddiogelu’r amgylchedd rhag sbwriel ym Mhrydain ar ôl y rhyfel at ffurfio grŵp Keep Britain Tidy ac, yn ddiweddarach, ymgyrch Cadwch Gymru’n Daclus a esgorodd ar elusen bresennol Cadwch Gymru’n Daclus.

Rydym wedi dod yn bell ers hynny.

Am hanner canrif, rydym wedi bod yn creu mannau sydd yn teimlo’n ddiogel, yn lân ac yn wyrdd; rydym wedi ysbrydoli cenedlaethau o blant, wedi codi safonau mewn rhagoriaeth amgylcheddol ac wedi meithrin cysylltiadau gyda phartneriaid byd-eang. Wrth wynebu’r argyfwng hinsawdd, colli bioamrywiaeth a llygredd, rydym wedi datblygu rhaglenni a phrosiectau sy’n cefnogi gweithredu cynaliadwy, cadarnhaol.

Mae hon yn foment o falchder i Sefydliad y Merched. Mae’n fraint fawr cael bod yn rhan o greu sefydliad sydd wedi gwneud gymaint i’r amgylchedd lleol ar hyd a lled Cymru a gallu dathlu gyda’n gilydd ar adeg pan mae Sefydliad y Merched yn parhau i ganolbwyntio ar brosiectau fel prosiect treftadaeth naturiol coed a newid hinsawdd.

Eirian Roberts
Cadeirydd Pwyllgor Ffederasiynau Cymru

Mae gan Cadwch Gymru’n Daclus le arbennig yng nghalonnau llawer o bobl a chymunedau ar hyd a lled Cymru, ac wrth i 12 mlynedd anhygoel wrth y llyw ddod i ben i mi, rwy’n eithriadol o falch o’r gwaith y mae fy nhîm wedi ei gyflawni i wneud Cymru yn lle gwell i fyw. Ond mae mwy o waith i’w wneud o hyd. Rwy’n gwybod fy mod yn ei adael yn nwylo tîm o safon fyd-eang ac rwy’n gofyn i chi barhau i’w cefnogi i gyflawni ein gweledigaeth

Lesley Jones
Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus

Er bod 2022 yn flwyddyn sy’n parhau i herio ein llesiant a’n ffordd o fyw, mae hefyd yn cynnwys dealltwriaeth gynyddol o’r Gymru yr ydym eisiau byw ynddi ac yn gyfle i ni gyd weithio gyda’n gilydd i greu Cymru hardd nawr ac i’r dyfodol.

Byddwch yn rhan o’r 50 mlynedd nesaf. Darllenwch ein strategaeth, Cymru Hardd i ganfod sut gallwch fod yn rhan o ofalu am y wlad ryfeddol hon.

Rhannwch eich atgofion o Cadwch Gymru’n Daclus!

Helpwch ni i ddathlu ein pen-blwydd yn 50 oed! Rhannwch eich straeon, eich lluniau a’ch fideos ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #CadwchGymrunDaclus50

Erthyglau cysylltiedig

Owen Derbyshire yn ymuno â Cadwch Gymru’n Daclus

27/10/2022

Darllen mwy
Ymunwch â ras gyfnewid fwya’r byd ar gyfer newid hinsawdd!

26/09/2022

Darllen mwy
Bydd rhai newidiadau i ddigwyddiadau yn ystod ymgyrch Glanhau Moroedd Cymru

13/09/2022

Darllen mwy
Prif Weithredwr Lesley Jones yn ymddeol ym mis Hydref

05/05/2022

Darllen mwy