Diolch i bawb a gymerodd ran yn ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru!

Mae Gwanwyn Glân Cymru bellach wedi dod i ben, gyda dros 3?? o ddigwyddiadau glanhau wedi’u cynnal a thros llond 4,000 o fagiau sbwriel wedi’u casglu ledled Cymru.

Hoffem ddiolch i’r gwirfoddolwyr, grwpiau cymunedol, busnesau a’r awdurdodau lleol arbennig sydd wedi helpu i warchod yr amgylchedd a gwneud gwahaniaeth mawr ledled Cymru. Ni alle hwn wedi digwydd heb eich gwaith caled ac rydych yn haeddu clod ac cymeradwyaeth.

Diolch o galon i’r holl grwpiau sy’n defnyddio EpiColect5 i gofnodi eu gweithgareddau. Cofiwch eich bod chi’n gallu cael gafael ar eich data eich hun unrhyw bryd. Mae’n ffordd wych o ddangos i bobl y gwahaniaeth rydych chi’n ei wneud yn y gymuned ? Rhagor o wybodaeth am roi gwybod am eich cynnydd: https://bit.ly/35fOHzl

Dyma gip olwg ar digwyddiadau dros yr wythnos dwythaf

Gwnaethom weithio gyda Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar y 3 Ebrill i lanhau Yr Wyddfa.

Ymunodd tîm gwrol o 18 o wirfoddolwyr â staff o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar y daith at gopa uchaf Cymru, gan gasglu llond 19 bag a 105 kilo o sbwriel o’r mynydd ar hyd y ffordd, gan gynnwys crwyn banana, poteli plastig a hyd yn oed pecyn o wyau heb ei agor.

"Roeddem yn falch o gymryd rhan yn yr ymgyrch a chefnogi gwaith anhygoel Cadwch Gymru’n Daclus. Fel bob amser, diolch i bawb sy’n helpu i warchod yr Wyddfa, gan gadw’r amgylchedd yn ddiogel ac yn ddeniadol i bawb ei fwynhau. Cofiwch, mae’n rhaid i’r hyn sy’n cyrraedd y copa ddod nôl i lawr gyda chi”.

Etta Trumper
Swyddog Gwirfoddoli a Lles Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

“Roeddwn i eisiau cymryd rhan yn Gwanwyn Glân Cymru er mwyn helpu i gadw Cymru’n daclus a rhoi rhywbeth yn ôl i Eryri”.

Caroline Faux
Gwirfoddolwraig gyda Chymdeithas Eryri

Yn y cyfamser, ymunodd gwirfoddolwyr â Cadwch Gymru’n Daclus a staff o’r gymdeithas Cadwraeth Forol. Gyda’i gilydd, cawsant wared ar lond 3 bag ac 16 cilos o sbwriel o draeth Bae Cinmel.

“Blwyddyn ar ôl blwyddyn, rydyn ni’n parhau i ganfod a chofnodi cannoedd o eitemau sbwriel ar ein traethau, sy’n fygythiad i bobl, i fywyd gwyllt ac i’n moroedd. Mae’r Gymdeithas Cadwraeth Forol yn falch o fod yn gweithio ochr yn ochr â Cadwch Gymru’n Daclus ar gyfer Gwanwyn Glân Cymru 2022."

Ffion Mitchell
Rheolwr Gwirfoddoli ac Ymgysylltu â'r Gymuned ar gyfer Cymdeithas Cadwraeth Forol (Cymru)

Fe wnaethom hefyd gynnal ein digwyddiad ‘Pawennau a Phic’ ym Mharc Bute. Ymunodd gwirfoddolwyr a staff â ni (gan gynnwys eu ffrindiau pedair coes) a gwestai arbennig, Behnaz Akhgar o BBC Radio Wales, a gymerodd ran yn y glanhau a hyrwyddo ein hymgyrch Glanhau Gwanwyn Cymru a Baw Cŵn yn fyw ar yr awyr ar raglen Owen Money. ‘Money for Nothing’.

Gallwch wrando i’r clip yma (50:00 – 53:20)

“Am ddiwrnod hyfryd ac am beth anhygoel i allu gwneud gyda Cadwch Gymru’n Daclus. Mae'n braf gallu dod allan i helpu'r gymuned. Os oes gennych chi amser, ceisiwch gofrestru neu ewch draw i'ch hyb codi sbwriel lleol i godi sbwriel. Mae mor foddhaol, rydych chi'n cerdded i mewn, yn cael awyr iach ac yn gwneud rhywbeth neis iawn i'r gymuned hefyd."

Behnaz Akhgar
BBC Radio Wales

“Gall sbwriel niweidio’r holl anifeiliaid gwahanol a dyw hi ddim yn braf iawn iddyn nhw fynd yn sownd mewn pethau.”

Sammy Ray
Gwirfoddolwr 10 oed

Erthyglau cysylltiedig

Gwaharddiad ar blastigau untro – beth nesaf?

30/10/2023

Darllen mwy
#OchrauFfyrddTaclus: mynd i’r afael â sbwriel ar ochr y ffordd

20/07/2023

Darllen mwy
Pa mor lân yw ein strydoedd yng Nghymru?

13/03/2023

Darllen mwy
Tipio Anghyfreithlon? ‘Nid Ar Fy Stryd I’

30/01/2023

Darllen mwy