A A A

Gwnewch gais nawr am becyn gardd am ddim

Mae Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn ôl!

Rydym yn llawn cyffro i gyhoeddi bod ceisiadau ar gyfer Lleoedd Lleol ar gyfer Natur wedi ailagor, ac mae gennym gannoedd o becynnau gardd am ddim i’w rhoi i grwpiau a sefydliadau cymunedol.

Ers ei lansio yn 2020, mae dros 1,000 o erddi wedi cael eu creu, eu hadfer a’u gwella ar draws Cymru. Mae grwpiau a sefydliadau cymunedol o bob math a maint wedi cymryd rhan. Y llynedd, roedd hyn yn cynnwys y gwasanaethau brys, grwpiau ieuenctid, clybiau chwaraeon ac elusennau anabledd.

Datblygwyd Lleoedd Lleol ar gyfer Natur i ddechrau i helpu i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd ac argyfyngau natur. Ond mae’r buddion wedi mynd ymhell y tu hwnt i greu cynefinoedd hanfodol ar gyfer bywyd gwyllt; mae’r gerddi newydd wedi helpu i ddod â chymunedau ynghyd ac wedi rhoi hwb gwerthfawr i iechyd a lles pobl. Rydym yn methu aros i weld mwy o grwpiau a sefydliadau yn cymryd rhan dros y misoedd i ddod, gan greu gofod newydd ar gyfer natur fydd yn cael ei fwynhau am genedlaethau. Rydym yn disgwyl llawer o ddiddordeb, felly gwnewch gais nawr i osgoi cael eich siomi.

Owen Derbyshire
Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus

Beth sydd wedi ei gynnwys mewn pecyn Lleoedd Lleol ar gyfer Natur?

Mae’r pecynnau am ddim yn amrywio o brosiectau garddio bach i berllannau cymunedol ac adnewyddu ar raddfa fawr. Mae pob un yn cynnwys planhigion cynhenid, offer a deunyddiau, canllawiau ar gyfer gosod yr ardd, a chymorth ymarferol gan ein swyddogion prosiect arbenigol.

Eleni gallwch ddewis o’r canlynol:

Pecynnau Dechreuol ar gyfer grwpiau sydd eisiau cynnal prosiect bach tyfu bwyd neu arddio bywyd gwyllt.

Pecynnau Datblygu ar gyfer sefydliadau cymunedol sydd yn barod i wneud trawsnewidiadau mwy, gan greu Gardd Tyfu Bwyd neu Ardd Bywyd Gwyllt ar raddfa fawr.

Perllannau Cymunedol – sy’n boblogaidd iawn! Eich cyfle i greu perllan fach i’ch cymuned ei mwynhau.

Sut wyf yn gwneud cais?

Mae’n broses syml. Dewiswch eich pecyn, darllenwch y canllawiau, a llenwch ffurflen gais ar-lein gan sicrhau eich bod yn ateb pob cwestiwn.

Os oes angen cymorth arnoch gyda’ch cais, mae gennym gydlynwyr rhanbarthol wrth law i’ch tywys drwy’r broses.

Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau a chyfranogiad cymunedol, yn ogsytal â’r rheiny mewn trefi, dinasoedd, ardaloedd difreintiedig a mannau heb lawer o fynediad i natur. Rydym hefyd yn awyddus iawn i groesawu ceisiadau gan grwpiau a dangynrychiolir ar draws Cymru.

Caiff y ceisiadau eu hasesu bob pythefnos gan baneli grant prosiectau.

> Canfod mwy a gwneud cais

Ariennir y fenter gan Lywodraeth Cymru fel rhan o raglen ehangach ‘Lleoedd Lleol ar gyfer Natur’ Llywodraeth Cymru.

Edrychwch ar #NôliNatur ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y newyddion diweddaraf

Erthyglau cysylltiedig

Pecynnau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur newydd ar gael

19/04/2024

Darllen mwy
Cyflwyno Prosiect Y Goedwig Hir Drefol

29/02/2024

Darllen mwy
Ewch ati i dyfu yn ystod Wythnos Genedlaethol Rhandiroedd – mae cymaint o fuddion i gael rhandir

03/08/2023

Darllen mwy
Gardd Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn ennill gwobr gadwraeth flaenllaw

12/01/2023

Darllen mwy