A A A

Prosiect Caru Cymru yn ennill gwobr arloesedd

Derbyniodd prosiect Caru Cymru un o’r prif anrhydeddau yn ‘Dathlu Cymru Wledig’ yr wythnos diwethaf.

Cawsom y wobr am arloesedd i gydnabod ein rhwydwaith cynyddol o Hybiau Codi Sbwriel, Ardaloedd Di-sbwriel a’r treialon yr ydym yn eu cynnal ar lefel leol i roi atebion newydd ar brawf ar gyfer materion amgylcheddol pwysig.

Roedd y gwobrau’n rhan o Ddathlu Cymru Wledig dros ddau ddiwrnod ar Faes y Sioe Frenhinol. Roedd y digwyddiad yn gyfle i edrych ar gyflawniadau prosiectau sydd wedi elwa ar Raglen Datblygu Gwledig yr Undeb Ewropeaidd.

Mae’n briodol iawn wrth i’r RhDG ddod i ben, ein bod yn dathlu ymdrechion a gwaith gwych unigolion, grwpiau a sefydliadau ledled Cymru, sydd wedi manteisio i’r eithaf ar y cyllid hwn i helpu pobl a chymunedau. Cafwyd llawer o brosiectau llwyddiannus a hoffwn longyfarch bob un ohonynt, yn cynnwys y pedwar sydd yn derbyn gwobrau yn y digwyddiad Dathlu Cymru Wledig, am y cyfraniadau pwysig y maent wedi eu gwneud. Wrth i ni ddatblygu ymagwedd cyfan gwbl Gymreig tuag at yr economi wledig yn y dyfodol, mae’n hanfodol ein bod yn dysgu o’r prosiectau hyn a’u datblygu.

Lesley Griffiths
Y Gweinidog Materion Gwledig

Caru Cymru yw ein menter fwyaf erioed i ddileu sbwriel a gwastraff, gan weithio mewn partneriaeth â phob awdurdod lleol yng Nghymru. Ei nod yw ysbrydoli pawb i weithredu a gofalu am yr amgylchedd.

Ers lansio Caru Cymru ym mis Mawrth 2021, rydym wedi:

  • Creu 150 o Hybiau Codi Sbwriel
  • Mae 50 o Ardaloedd Di-sbwriel ar waith gyda mwy na 100 ar y gweill
  • Cynnal tri ymgyrch cenedlaethol i fynd i’r afael â sbwriel y cyfnod clo, baw cŵn a sbwriel ar ochr y ffordd
  • Trefnu dau ymgyrch glanhau yn cynnwys dros 20,000 o wirfoddolwyr
  • Lansio pecyn cymorth ar gyfer ymgyrchoedd yn llawn adnoddau y gellir eu lawrlwytho am ddim
  • Treialu ymyriadau newydd i atal sbwriel a lleihau gwastraff ym mhob awdurdod lleol bron

Rwyf wrth fy modd bod Caru Cymru wedi cael ei gydnabod ar gyfer y wobr flaenllaw hon. Rwy’n hynod falch o fod yn rhan o fenter sydd yn dod â phobl ynghyd, ac yn darparu’r offer, yr arloesedd a’r cymorth sydd ei angen i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i’n hamgylchedd. Wrth gwrs, ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl heb ymrwymiad ein partneriaid yn yr awdurdodau lleol a chymorth parhaus Llywodraeth Cymru.

Lesley Jones
Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus

Ymunwch â ni a byddwch yn rhan o fudiad #CaruCymru

Nid clwb egsgliwsif yw Caru Cymru – gall pawb ymuno. Ewch i Hyb Caru Cymru i weld sut gallwch ymuno â’r mudiad.

Dysgu mwy

Cyllidwyd Caru Cymru drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Erthyglau cysylltiedig

Gwaharddiad ar blastigau untro – beth nesaf?

30/10/2023

Darllen mwy
#OchrauFfyrddTaclus: mynd i’r afael â sbwriel ar ochr y ffordd

20/07/2023

Darllen mwy
Pa mor lân yw ein strydoedd yng Nghymru?

13/03/2023

Darllen mwy
Tipio Anghyfreithlon? ‘Nid Ar Fy Stryd I’

30/01/2023

Darllen mwy