A A A

Taith allyriadau isel Eco-Sgolion Cymru i Foroco

Arweiniodd Catrin Moss, Swyddog Addysg a Swyddog Polisi ac Ymchwil, drwy esiampl y penwythnos diwethaf wrth iddi deithio’r holl ffordd o Gaerffili i Gyfarfod Gweithredwyr Cenedlaethol Eco-Sgolion ym Moroco gan ddefnyddio cludiant allyriadau isel.

Cyfarfod Gweithredwyr Cenedlaethol (NOM) 2023

Mae Eco-Sgolion yn ffenomen fyd-eang sy’n cynnwys mwy na 56,000 o ysgolion o 73 o wledydd. Mae’r NOM yn gyfle i weithredwyr ddod at ei gilydd, rhannu profiadau a chynllunio sut i dyfu ein teulu Eco-Sgolion hyd yn oed ymhellach.

Gyda mwy na 10 mlynedd o brofiad, bydd Catrin yn rhannu mewnwelediadau o Gymru ac yn cymryd rhan mewn diweddariadau rhaglen, trafodaethau panel, cyflwyniadau, ac ymweliadau ag ysgolion lleol.

Pwysigrwydd teithio allyriadau isel

Mae hedfan yn gyfrannwr enfawr i newid hinsawdd; mewn gwirionedd, yn ôl Sefydliad David Suzuki credir bod y diwydiant yn cyfrannu rhwng 4 a 9% o gyfanswm effaith newid hinsawdd bodau dynol. Mae trafnidiaeth fel trenau a bysiau yn gollwng llawer llai o CO2 y filltir nag awyrennau.

Mae’r graff isod, ‘hierarchaeth teithio’ Ymddiriedolaeth Arbed Ynni y DU, yn dangos y dull teithio carbon isaf ar gyfer eich taith. Mae’r graff wedi’i ddiweddaru’n ddiweddar i adlewyrchu ffyrdd o weithio ôl-bandemig. Yr ychwanegiad newydd at yr ‘hierarchaeth deithio’ yw cyfathrebiadau digidol sydd wedi’u coroni fel y rhai mwyaf cynaliadwy gan ei fod yn cyfyngu ar yr angen i deithio o unrhyw fath.

Capsiwn graff: mae’r graff uchod yn dangos trefn y mathau mwyaf a lleiaf cynaliadwy o deithio. O’r mwyaf cynaliadwy i’r lleiaf cynaliadwy sef: cyfathrebu digidol, cerdded ac olwyno, beicio, trafnidiaeth gyhoeddus a chludiant a rennir, cerbydau trydan a rhannu ceir, cerbydau ICE a rhannu ceir, Awyr.

Arwain trwy Esiampl

Mae cymal cyntaf taith Catrin yn mynd â hi o Lundain i Baris ar yr Eurostar.

Daeth ymchwil annibynnol a gomisiynwyd gan Eurostar i’r casgliad bod teithio o Lundain i Baris ar y trên yn hytrach na hedfan yn torri allyriadau CO2 90% fesul teithiwr!

Mae’n wych gallu cymryd rhan yn y NOM a rhannu’r hyn y mae ein hysgolion anhygoel yng Nghymru yn ei wneud gyda gweithredwyr o bob rhan o’r byd. Rwy’n falch o fod yn arwain trwy esiampl trwy deithio yn y ffordd yr ydym yn annog eraill i wneud. Hefyd, mae gweld pedair dinas mewn tridiau ar hyd y ffordd yn antur!”

Catrin Moss
Swyddog Polisi ac Ymchwil a Swyddog Addysg

Ar ôl gadael yr Eurostar, defnyddiodd Catrin rwydwaith trenau Paris i gyrraedd Gare Du Lyon i fynd ar fws dros nos i Madrid.

Nawr ar ail ddiwrnod o deithio, neidiodd Catrin ar drên i arfordir y de i fynd ar fferi. Teithiodd y fferi o Sbaen, dros Afon Gibraltar a phorthladd ym Moroco.

Bellach ym Moroco, mae Catrin ar daith trên fer i ffwrdd o ddinas Rabat, gwesteiwr Cyfarfod Gweithredwyr Cenedlaethol 2023.

Mae taith Catrin yn enghraifft yn unig o sut mae pawb yn Cadwch Gymru’n Daclus yn anelu at arwain drwy esiampl pryd bynnag y bo modd gyda’r gobaith o ysbrydoli eraill i greu Cymru hardd a phlaned well. Rydym yn deall bod teithio allyriadau isel yn hanfodol i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf i wneud dewisiadau teithio moesegol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am deithio a’r amgylchedd, cymerwch olwg ar ein hadnoddau Eco-Sgolion, sydd ar gael ar gyfer addysg gynradd ac uwchradd.

 

Erthyglau cysylltiedig

Cynllun dychwelyd ernes newydd ar ei ffordd

20/01/2023

Darllen mwy
Ysgolion dros Gymru yn dechrau plannu miloedd o goed

16/01/2023

Darllen mwy
Tipio Anghyfreithlon ‘Ddim yn Olwg Da’

01/12/2022

Darllen mwy
Rydyn ni’n galw ar bob ysgol i gael siop gyfnewid gwisg ysgol

24/11/2022

Darllen mwy