A A A

Tidy Wales Awards applications are open!

This year’s Tidy Wales Awards will be sponsored by Wales and West Housing, with applications for award nominations closing 21 June 2024.

Darllen mwy

Enwebiadau Gwobrau Cymru Daclus ar agor!

Bydd Gwobrau Cymru Daclus eleni’n cael eu noddi gan Gymdeithas Tai Wales & West, gydag enwebiadau ar gyfer y gwobrau yn cau 21 Mehefin 2024.

Darllen mwy

Wales Coast Awards 2024 winners announced!

49 Welsh locations crowned among the best beaches and marinas in the world.

Darllen mwy

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Arfordir Cymru 2024!

49 o leoliadau yng Nghymru ymysg y traethau a'r marinas gorau yn y byd.

Darllen mwy

Deposit Return Scheme delays: our response

On 25 April 2024 UK Government announced that the pending roll out of deposit return schemes (DRS) across the UK has been further delayed from 2025 to 2027. Keep Wales Tidy have today issued a response to this announcement.

Darllen mwy

Oedi i’r cynllun dychwelyd ernes: ein hymateb

Ar 25 Ebrill 2024 cyhoeddodd Llywodraeth y DU fod oedi pellach ar gyflwyno cynlluniau dychwelyd ernes (CDE) ledled y DU o 2025 i 2027. Heddiw, mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi cyhoeddi ymateb i’r cyhoeddiad hwn

Darllen mwy

New Local Places for Nature packages available

Angen Cynllun Dychwelyd Ernes nawr yn fwy nag erioed

Adroddiad Cymru Gyfa Cadwch Gymru'n Daclus yn dangos tuedd sylweddol ar i fyny mewn sbwriel diodydd ar strydoedd Cymru

Darllen mwy

Deposit Return Scheme needed now more than ever

Keep Wales Tidy's All Wales Report shows significant upwards trend in drinks litter on Welsh streets

Darllen mwy

Cyflwyno Prosiect Y Goedwig Hir Drefol

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi derbyn cymorth cychwynnol gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ar gyfer datblygu Prosiect y Goedwig Hir Drefol.

Darllen mwy

Introducing The Urban Long Forest Project

We are delighted to announce that we have received initial support from The National Lottery Heritage Fund for the development of our Urban Long Forest Project.

Darllen mwy

Pysgodfa yng Nghymru yw’r unig fan gwyrdd a reolir gan y gymuned i gael ei chynnwys yn y Deg Uchaf yn y DU

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai Pwll Llyswyry yng Nghasnewydd, De Cymru, yw unig enillydd Gwobr Gymunedol y Faner Werdd i gyrraedd 10 Uchaf Dewis y Bobl eleni. 

Darllen mwy

Welsh fishery becomes sole community managed green space to feature in UK Top Ten 

We’re delighted to announce that Lliswerry Pond in Newport, South Wales, is the only Green Flag Community Award winner to make this year’s People’s Choice Top 10. 

Darllen mwy

Single use plastics ban – what next?

We’re urging Welsh Government to keep up the momentum and immediately consider additional harmful items which should be restricted.

Darllen mwy

Gwaharddiad ar blastigau untro – beth nesaf?

Rydym yn annog Llywodraeth Cymru i gadw’r momentwm i fynd ac ar unwaith yn ystyried eitemau niweidiol ychwanegol y dylid cyfyngu arnynt.

Darllen mwy

Get growing this National Allotment Week – allotmenteering has such ‘a-lot’ of benefits!

This week is the UK’s 21st National Allotment Week.Our Deputy Chief Executive, Louise Tambini, has been a keen allotmenteer at Cardiff’s Pontcanna Permanent Allotments for 15 years.

Darllen mwy

Ewch ati i dyfu yn ystod Wythnos Genedlaethol Rhandiroedd – mae cymaint o fuddion i gael rhandir

Wythnos hon yw 21ain Wythnos Genedlaethol Rhandiroedd y DU.

Darllen mwy

#OchrauFfyrddTaclus: mynd i’r afael â sbwriel ar ochr y ffordd

Rydym yn gweithio gyda Hubbub, Ellipsis Earth a phartneriaid awdurdodau lleol ar brosiect newydd i fynd i’r afael â sbwriel ar ochr y ffordd yng Nghaerdydd, Pen-y-bont ar Ogwr a Bro Morgannwg.

Darllen mwy

#TidyRoadsides: tackling roadside litter

We’re working with Hubbub, Ellipsis Earth and local authority partners on a new project to tackle roadside litter in Cardiff, Bridgend and the Vale of Glamorgan.

Darllen mwy

Green Flags flying at 280 green spaces

We’re delighted to reveal the 280 sites that have received the internationally renowned Green Flag Award and Green Flag Community Award.

Darllen mwy

Baneri Gwyrdd yn hedfan mewn 280 o fannau gwyrdd

Rydym wrth ein bodd yn datgan bod 280 o safleoedd wedi ennill gwobr ryngwladol Y Faner Werdd a gwobr Gymunedol Y Faner Werdd.

Darllen mwy

Pupils and Parliament: Senedd's Eco Summit sparks engaging environmental discussions

Four secondary Eco-Schools from Llanelli drove environmental conversations and put their questions to First Minister Mark Drakeford at an event at the Senedd at the end of June.

Darllen mwy

Disgyblion a’r Senedd: Uwchgynhadledd Eco'r Senedd yn tanio trafodaethau amgylcheddol difyr

Ysgogodd pedair Eco-Sgolion uwchradd o Lanelli sgyrsiau amgylcheddol a gofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog Mark Drakeford mewn digwyddiad yn y Senedd ddiwedd mis Mehefin.

Darllen mwy

Gwnewch gais nawr am becyn gardd am ddim

Apply now for a free garden pack

We’re excited to announce that applications for Local Places for Nature have reopened, and we have hundreds of free garden packages to give away to community groups and organisations.

Darllen mwy

Gwobrau Arfordir Cymru 2023

Heddiw, mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi cyhoeddi derbynwyr Gwobrau Arfordir Cymru ar gyfer 2023, gan ddatgelu’r 51 ardal arfordirol sy’n cyflawni’r safonau eithriadol sydd yn angenrheidiol i dderbyn Gwobr y Faner Las, Gwobr Arfordir Gwyrdd a Gwobr Glan Môr. Eleni, mae Cymru wedi cadw nid yn unig 25 o’i thraethau Baner Las, ond hefyd 14 gwobr Arfordir Gwyrdd ac 11 Gwobr Glan Môr. Y Faner Las yw un o wobrau mwyaf adnabyddus y byd ar gyfer traethau, marinas a chychod sydd yn eiddo i’r Sefydliad Addysg Amgylcheddol (FEE). Cenhadaeth y rhaglen yw hyrwyddo addysg amgylcheddol, datblygiad cynaliadwy twristiaeth, systemau rheoli amgylcheddol a sicrhau diogelwch a mynediad ar gyfer defnyddwyr traethau. Mae’n rhaid i’r 25 o draethau Cymru sydd wedi cyflawni’r wobr hon gydymffurfio â meini prawf penodol iawn yn ymwneud ag ansawdd dŵr, darparu gwybodaeth, addysg amgylcheddol, diogelwch a rheoli safle. Yn ogystal a 25 gwobr y Faner Las, cafodd 14 o draethau yng Nghymru y Wobr Arfordir Gwyrdd hefyd yn cynnwys safle newydd Traeth Gwyn Ceinewydd, sy’n cydnabod eu hamgylchedd glân, ansawdd rhagorol y dŵr a’r harddwch naturiol. Mae Gwobrau Arfordir Gwyrdd yn ‘drysorau cudd’ ar hyd arfordir Cymru, lleoedd rhagorol i ymweld â nhw a mwynhau amrywiaeth a threftadaeth arfordirol cyfoethog. Mae cyfanswm o 12 o draethau wedi cyflawni’r Wobr Glan Môr am safonau eu cyfleusterau ac ansawdd y dŵr gyda dau safle newydd yn Llanilltud Fawr, Phenarth a Southerndown. Mae’r ffigurau anhygoel hyn a’r llwyddiant parhaus ar draws arfordir Cymru unwaith eto yn bosibl diolch i ymdrech enfawr a chydwybodol ar y cyd, a phenderfynoldeb i barhau tra’n wynebu amgylchiadau eithriadol o heriol.

Darllen mwy

Wales Coast Awards 2023

Gwobrau Cymru Daclus 2023: mae gennym enillwyr!

Tidy Wales Awards 2023: we have our winners!

Pa mor lân yw ein strydoedd yng Nghymru?

How clean are our streets in Wales?

We’ve published our latest independent annual report on street cleanliness in Wales. We survey thousands of streets in every corner of the country and have been doing so since 2007.

Darllen mwy

Eco-School Wales' Low Emission Journey to Morocco

Catrin Moss, Education Officer and Policy and Research Officer, led by example last weekend as she travelled all the way from Caerphilly to the Eco-Schools National Operator Meeting in Morocco using low emission transportation.

Darllen mwy

Taith allyriadau isel Eco-Sgolion Cymru i Foroco

Arweiniodd Catrin Moss, Swyddog Addysg a Swyddog Polisi ac Ymchwil, drwy esiampl y penwythnos diwethaf wrth iddi deithio’r holl ffordd o Gaerffili i Gyfarfod Gweithredwyr Cenedlaethol Eco-Sgolion ym Moroco gan ddefnyddio cludiant allyriadau isel.

Darllen mwy

Tipio Anghyfreithlon? ‘Nid Ar Fy Stryd I’

Fly-tipping? ‘Not Up My Street’

Show Wales love on St Dwynwen’s Day

On St Dwynwen's Day, we are showing our love to Wales and celebrating all volunteers, groups, and businesses who joined us in our mission.

Darllen mwy

Cynllun dychwelyd ernes newydd ar ei ffordd

Cymru i gyflwyno Cynllun Dychwelyd Ernes erbyn 2025

Darllen mwy

New deposit return scheme is finally on its way

Wales to introduce a Deposit Return Scheme by 2025

Darllen mwy

Busnesau yn ymuno â’r rhwydwaith Hybiau Codi Sbwriel ar draws Cymru

Rhowch eich barn am draethau a thwristiaeth yng Nghymru

Have your say on beaches and tourism in Wales

Businesses join the network of Litter Picking Hubs across Wales

Did you know we now have over 220 community litter picking hubs open across Wales?

Darllen mwy

Ysgolion dros Gymru yn dechrau plannu miloedd o goed

Rydym yn helpu ysgolion ar draws Cymru i blannu coed a gwrychoedd ar eu tiroedd er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth. 

Darllen mwy

Gardd Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn ennill gwobr gadwraeth flaenllaw

Local Places for Nature garden wins top conservation award

Ysbrydoli busnesau i leihau ei gwastraff

Inspiring businesses to cut their waste

Schools across Wales begin planting thousands of trees

We’re helping schools across Wales plant trees and hedgerows on their grounds to help tackle the climate and biodiversity crisis.

Darllen mwy

Tipio Anghyfreithlon 'Ddim yn Olwg Da’

Fly-tipping 'Not a Good Look’

Rydyn ni’n galw ar bob ysgol i gael siop gyfnewid gwisg ysgol

Gyda chyd-aelodau Grŵp Dillad a Thecstilau Cynaliadwy Cymru, rydyn ni’n galw ar bob ysgol yng Nghymru i agor siop gyfnewid gwisg ysgol a dillad chwaraeon. 

Darllen mwy

We’re calling on every school to have a uniform swap shop

Together with fellow members of Sustainable Clothing and Textiles Cymru, we are calling for every school in Wales to have a school uniform and sports kit swap shop.

Darllen mwy

Coroni Tîm Parc Bute y gorau yn y DU

Team Bute Park crowned best in the UK

Enwi Cadwch Gymru’n Daclus fel ‘Busnes Gwyrdd y Flwyddyn

Derbyniwyd yr anrhydedd uchaf yng Ngwobrau Busnes Caerdydd 2022 wythnos diwethaf yn Neuadd y Ddinas Caerdydd.

Darllen mwy

Keep Wales Tidy named ‘Green Business of the Year’

We took top honours at the Cardiff Business Awards 2022 at Cardiff City Hall.

Darllen mwy

Enwi Parc Gwledig Margam yn un o’r goreuon yn y DU gyfan

Mae Parc Gwledig Margam wedi cael ei gynnwys fel un o’r deg o barciau a mannau gwyrdd gorau yn y DU yn dilyn pleidlais gyhoeddus.

Darllen mwy

Margam Country Park named one of the best in the whole of the UK

Margam Country Park has made it into the UK’s prestigious top ten parks and green spaces list following a public vote.

Darllen mwy

Galwadau am weithredu ar yr hinsawdd wrth i ras gyfnewid arloesol deithio drwy Gymru

A baton containing a powerful climate change message from young people to world leaders has successfully passed through Wales on its journey from Glasgow to Egypt.

Darllen mwy

Call for climate action as record-breaking relay travels through Wales

A baton containing a powerful climate change message from young people to world leaders has successfully passed through Wales on its journey from Glasgow to Egypt.

Darllen mwy

Gwnewch rywbeth gwahanol ar Noson Tân Gwyllt eleni

Rydym yn galw ar drefnwyr digwyddiadau i gael gwared ar y tân gwyllt a dod o hyd i ffyrdd diogel a chynaliadwy o ddathlu achlysuron mawr yn lle hynny.

Darllen mwy

Do something different this Bonfire Night

We’re calling on event organisers to ditch the fireworks and instead find safe, sustainable ways to celebrate big occasions.

Darllen mwy

Owen Derbyshire yn ymuno â Cadwch Gymru’n Daclus

Owen Derbyshire yn ymuno â Cadwch Gymru’n Daclus

Darllen mwy

Owen Derbyshire joins Keep Wales Tidy

Mae’n amser i ddewis hoff barciau a mannau gwyrdd y Genedl

It’s time to pick the Nation’s favourite parks and green spaces

Amser ar ôl i ymuno â Glanhau Moroedd Cymru!

Still time to join Marine Clean Cymru!

Pecynnau gardd am ddim olaf ar gael gan Leoedd Lleol ar gyfer Natur

Pecynnau gardd am ddim olaf ar gael gan Leoedd Lleol ar gyfer Natur

Darllen mwy

Final free garden packs up for grabs from Local Places for Nature

Final free garden packs up for grabs from Local Places for Nature,

Darllen mwy

Join the world's biggest climate change relay!

Running Out of Time will be the longest non-stop relay ever attempted with runners passing a baton containing a powerful climate change message from young people to the decision makers at COP27. We’re proud to supporting the relay, and will be working with schools, businesses, and volunteers to showcase inspiring climate action taking place across the country.

Darllen mwy

Ymunwch â ras gyfnewid fwya’r byd ar gyfer newid hinsawdd!

Running Out of Time fydd y ras gyfnewid ddi-stop hiraf a ymgeisiwyd erioed gyda rhedwyr yn trosglwyddo baton sy’n cynnwys neges bwerus iawn am newid hinsawdd gan bobl ifanc i’r rhai fydd yn gwneud penderfyniadau yn COP27. Rydym yn falch iawn o gael cefnogi’r ras gyfnewid, a byddwn yn gweithio gydag ysgolion, busnesau a gwirfoddolwyr i arddangos y gweithredu ar newid hinsawdd sy’n digwydd ledled y wlad.

Darllen mwy

Visitor Levy consultation: be part of the conversation

Cyfansoddiad Ardoll Ymwelwyr: byddwch yn rhan o’r sgwrs

Cymru’n gwahardd plastigau untro

Disgwylir Bil yn gwahardd plastigau untro i gael ei gyflwyno gerbron y Senedd heddiw (20 Medi).

Darllen mwy

Wales bans single-use plastics

A Bill banning single-use plastics is expected to be laid before the Senedd today (20 September).

Darllen mwy

Bydd rhai newidiadau i ddigwyddiadau yn ystod ymgyrch Glanhau Moroedd Cymru

Fel arwydd o barch yn dilyn marwolaeth Ei Mawrhydi Brenhines Elizabeth II, rydym yn aildrefnu rhai o’n digwyddiadau.

Darllen mwy

Changes to events during our upcoming Marine Clean Cymru campaign

As a mark of respect following the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II, we're rearranging some of our events.

Darllen mwy

Owens Group yn cefnogi ein hymgyrch sbwriel ar ochr y ffordd

Mae’r prif Gwmni Trafnidiaeth a Warysau yng Nghymru yn galw ar fodurwyr i fynd â’u sbwriel gartref fel rhan o’n hymgyrch genedlaethol ar sbwriel ar ochr y ffordd.

Darllen mwy

Owens Group supports our roadside litter campaign

Wales’ leading Transport and Warehousing Company calls on motorists to ‘Drive your litter home’ as part of our national roadside litter campaign.

Darllen mwy

Mae Glanhau Moroedd Cymru yn ôl!

Marine Clean Cymru is back!

Datganiad y Faner Las: Awst 2022

Rydym wedi derbyn hysbysiad terfynol gan reithgor y Faner Las ryngwladol, er gwaethaf ein sgyrsiau parhaus gyda nhw, na fydd nifer o draethau ar draws Gwynedd, Ynys Môn a Chonwy yn cael Baner Las ar gyfer tymor ymdrochi 2022.

Darllen mwy

Blue Flag Statement: August 2022

We have received final notification from the international Blue Flag jury that despite our ongoing conversations with them, a number of beaches across Gwynedd, Anglesey and Conwy will not be awarded a Blue Flag for the 2022 bathing season.

Darllen mwy

Celebrating 50 years of Keep Wales Tidy

We’re making the start of our 50th anniversary year at the National Eisteddfod.

Darllen mwy

Dathlu 50 mlynedd o Cadwch Gymru’n Daclus

Rydym yn nodi dechrau ein hanner can mlwyddiant yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Darllen mwy

Gwirfoddolwyr yn ‘Seiclo am Sbwriel’ i greu Ynys Môn lanach

Volunteers ‘Pedal and Pick’ for a cleaner Anglesey

Dathlu 265 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Celebrating 265 amazing green spaces

Coroni Sero Zero Waste fel ‘Manwerthwr y Flwyddyn’ yn y Gwobrau Amgylcheddol Cenedlaethol

Sero Zero Waste crowned ‘Retailer of the Year’ at The National Environmental Awards

Will Millard is our Keep Wales Tidy Ambassador!

Will Millard yw Llysgennad Cadwch Gymru’n Daclus!

D H Transport yn cefnogi ymgyrch sbwriel ar ochr y ffordd

Mae D H Transport and Courier Services yn galw ar fodurwyr i ‘Yrru eich sbwriel gartref’ fel rhan o ymgyrch cenedlaethol sbwriel ar ochr y ffordd Cadwch Gymru’n Daclus.

Darllen mwy

D H Transport backs roadside litter campaign

D H Transport and Courier Services calls on motorists to ‘Drive your litter home’ as part of Keep Wales Tidy’s national roadside litter campaign.

Darllen mwy

Keep Wales Tidy Project Officer presented with Chairman’s Silver Kite Award

Swyddog Prosiect Cadwch Gymru’n Daclus yn cael Gwobr Barcud Arian y Cadeirydd

Caru Cymru project wins award for innovation

Our Caru Cymru project took one of the top honours at last week’s ‘Celebration of Rural Wales’. We received the award for innovation in recognition of our growing network of Litter Picking Hubs, Litter Free Zones and the trials we’re running at a local level to test new solutions to important environmental issues.

Darllen mwy

Prosiect Caru Cymru yn ennill gwobr arloesedd

Derbyniodd prosiect Caru Cymru un o’r prif anrhydeddau yn ‘Dathlu Cymru Wledig’ yr wythnos diwethaf. Cawsom y wobr am arloesedd i gydnabod ein rhwydwaith cynyddol o Hybiau Codi Sbwriel, Ardaloedd Di-sbwriel a’r treialon yr ydym yn eu cynnal ar lefel leol i roi atebion newydd ar brawf ar gyfer materion amgylcheddol pwysig.

Darllen mwy

Exciting new project uses AI to tackle litter

We’re delighted to announce that we have been selected by The Alan Turing Institute to tackle litter using artificial intelligence.

Darllen mwy

Prosiect newydd cyffrous yn defnyddio AI i fynd i’r afael â sbwriel

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi cael ei dewis gan Sefydliad Alan Turing i fynd i’r afael â sbwriel gan ddefnyddio deallusrwydd artiffisial.

Darllen mwy

Wales Coast Awards 2022

Beaches and marinas across Wales celebrate international success

Darllen mwy

Gwobrau Arfordir Cymru 2022

Traethau a marinas ar draws Cymru’n dathlu llwyddiant rhyngwladol

Darllen mwy

Aleighcia Scott is our first ever Youth Ambassador!

Aleighcia Scott yw ein Llysgennad Ieuenctid cyntaf erioed

Chief Executive Lesley Jones to retire in October

Our Chief Executive Lesley Jones will be stepping down from her role this October after 12 years at the helm.

Darllen mwy

Prif Weithredwr Lesley Jones yn ymddeol ym mis Hydref

Bydd ein Prif Weithredwr Lesley Jones yn camu i lawr o’i rôl fis Hydref eleni ar ôl 12 mlynedd wrth y llyw.

Darllen mwy

Transform your local area with a free garden pack

Local Places for Nature is back!

Darllen mwy

Rhoi help llaw i natur efo pecyn gardd am ddim

Mae Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn nôl!

Darllen mwy

Peidiwch â difaru, ewch â’ch sbwriel gartref

Rydyn ni’n annog gyrwyr i gadw eu cydwybod a’n ffyrdd yn glir fel rhan o ymgyrch genedlaethol newydd.

Darllen mwy

Have no regrets and drive your litter home

We’re calling on drivers to keep their conscience and our roadsides clear as part of a new national roadside litter campaign.

Darllen mwy

The Great Big School Clean hits big!

We’d like to say a massive thank you for such a great turnout of engaged schools, that came together to make a big difference across the country.

Darllen mwy

Ymgyrch Fawr i Lanhau Ysgolion yn llwyddiant ysgubol!

Hoffem ddiolch yn fawr iawn i’r holl ysgolion ymroddedig a ddaeth ynghyd i wneud gwahaniaeth mawr ledled y wlad.

Darllen mwy

Thank you to everyone who took part in Spring Clean Cymru!

We’d like to thank the amazing volunteers, community groups, businesses and local authorities that have helped protect the environment and made a big difference across Wales.

Darllen mwy

Diolch i bawb a gymerodd ran yn ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru!

Hoffem ddiolch i’r gwirfoddolwyr, grwpiau cymunedol, busnesau a’r awdurdodau lleol arbennig sydd wedi helpu i warchod yr amgylchedd a gwneud gwahaniaeth mawr ledled Cymru.

Darllen mwy

Ydych chi wedi gweld ein cerflun o Snoopy?

Rydyn ni’n cymryd rhan yn nhaith Snoopy, ci mwyaf eiconig y byd, ar ‘A Dog’s Trail with Snoopy’ gan Dog’s Trust i hyrwyddo’r ymgyrch baw cŵn a gwaith ehangach Caru Cymru i gynulleidfa hollol newydd.

Darllen mwy

Have you sniffed out our Snoopy Sculpture?

We’re making our mark on the most iconic dog in the world as part of Dog’s Trust’s ‘A Dog’s Trail with Snoopy’ to promote our dog fouling campaign and wider Caru Cymru work to a whole new audience.

Darllen mwy

Over 4,000 bags pledged and counting for Spring Clean Cymru

Spring Clean Cymru has now gotten off to a great start, with well over 300 clean-up events now pledged, this is well over 4,000 bags of litter and counting picked up across Wales.

Darllen mwy

Dros 4,000 o fagiau wedi'u gaddo ar gyfer Gwanwyn Glân Cymru

Mae Gwanwyn Glân Cymru bellach wedi cael dechrau, mae dros 300 o ddigwyddiadau glanhau bellach wedi’u haddo, mae hyn ymhell dros 4,000 o fagiau o sbwriel a chyfrif wedi’u codi ledled Cymru.

Darllen mwy

Gwledydd yn dod ynghyd i annog Llywodraethau i wneud sbwriel yn ganolog i gynllun newydd ‘y llygrwr sy’n talu’

Mae elusennau amgylcheddol o bob un o’r pedair gwlad yn arwain yr alwad am daliadau sbwriel i ffurfio cydran allweddol o ddiwygiadau Cyfrifoldeb Estynedig Cynhyrchwyr (EPR) Llywodraeth y DU.

Darllen mwy

Nations come together to urge Governments to put litter at the heart of new ‘polluter pays’ scheme

Environmental charities from all four nations are leading the call for litter payments to form a key component of the UK Government’s Extended Producer Responsibility (EPR) reforms.

Darllen mwy

Rydym yn sefyll gyda Wcráin

Byddwn yn rhannu negeseuon gobaith a chadernid gyda dilynwyr Cadwch Gymru’n Daclus dros yr wythnosau a’r misoedd i ddod, a byddwn yn annog Eco-Sgolion, busnesau Goriad Gwyrdd, gohebwyr ifanc, a thraethau y Faner Las i wneud yr un peth.

Darllen mwy

We stand with Ukraine

We will be sharing messages of hope and solidarity with Keep Wales Tidy followers over the coming weeks and months, and will encourage our Eco-Schools, Green Key businesses, young reporters, and Blue Flag beaches to do the same.

Darllen mwy

Packaging littered on 64% of streets in Wales

Our independent report has revealed that ‘on-the-go’ food and drink packaging litter was found on 64.2% of streets across the country in 2021-22.

Darllen mwy

Deunydd pacio yn sbwriel ar 64% o strydoedd Cymru

Mae ein hadroddiad annibynnol wedi datgelu bod sbwriel deunydd pacio bwyd a diod ‘wrth fynd’ wedi ei ganfod ar 64.2% o strydoedd ar draws y wlad yn 2021-22.

Darllen mwy

Join us for a Marine Spring Clean beside the sea at Kinmel Bay

This April, as part of Spring Clean Cymru, we've teamed up with the Marine Conservation Society to help tackle litter on the beach in Kinmel Bay.

Darllen mwy

Ymunwch â ni ar gyfer Gwanwyn Glân Cymru ar lan y môr ym Mae Cinmel

Fis Ebrill eleni, fel rhan o Gwanwyn Glân Cymru, rydym wedi ymuno a’r Gymdeithas Cadwraeth Forol i fynd i’r afael a sbwriel ar y traeth ym Mae Cinmel.

Darllen mwy

Yn galw ar bawb sydd yn caru cŵn ym Merthyr

Calling all dog lovers in Merthyr

RSPCA Cymru plea for Spring Clean Cymru volunteers

Apêl RSPCA Cymru am wirfoddolwyr Gwanwyn Glân Cymru

Newbridge RFC yn cefnogi ein ymgyrch baw cŵn

Newbridge RFC supports our dog fouling campaign

Join us for a pick to the peak on Snowdon this Spring Clean Cymru

Ymunwch a ni i bigo i'r copa ar y Wyddfa Gwanwyn Glân Cymru yma

Are you smarter than an eco-conscious 10 year-old?

We spoke to 40 pupils from Ysgol y Graig Primary School in Merthyr Tydfil and Cross Ash Primary School in Monmouthshire to see how much they knew about litter and caring for the environment.

Darllen mwy

Ydych chi’n fwy clyfar na phlentyn eco-ymwybodol 10 oed?

Fe wnaethom siarad â 40 o ddisgyblion o Ysgol Gynradd y Graig ym Merthur Tudful ac Ysgol Gynradd Croes Onnen yn Sir Fynwy i weld faint roeddent yn ei wybod am sbwriel a gofalu am yr amgylchedd.

Darllen mwy

Awydd glanhau a baned gyda cast ‘Rownd a Rownd’?

Ymunwch a sêr ‘Rownd a Rownd’ a’r S4C ac Cadwch Gymru’n Daclus i gefnogi ein ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru.

Darllen mwy

Fancy a cleanup and a cuppa with the cast of S4C's ‘Rownd a Rownd’?

Join the young stars of S4C’s ‘Rownd a Rownd’ and Keep Wales Tidy to support our Spring Clean Cymru campaign.

Darllen mwy

Coes chwaraewr rygbi ‘heb fod yn iawn’ ers cael ei heintio gan faw ci

Rugby Player’s leg ‘never been right since’ being infected by dog poo

Addewid i ddangos cariad tuag at Gymru y gwanwyn hwn

Pledge to show Wales some love this Spring

Lansio hyb codi sbwriel yn Grangetown

Litter picking hub launch in Grangetown

Iaith cariad i ni yw Cymru ddi-sbwriel

Our love language is a litter free Wales

Gadewch olion pawennau yn unig yn ystod mis cerdded eich chi

Leave only pawprints this walk your dog month

Caru Cymru’n Lansio Ymgyrch Ardaloedd Di-sbwriel yn Targedu Busnesau ar Draws Cymru

Caru Cymru Launch Litter Free Zone Campaign Targeting Businesses Across Wales

Arbedwch y dyddiad - Gwanwyn Glân Cymru 2022

Save the date - Spring Clean Cymru 2022

Hyb codi sbwriel cymunedol newydd wedi ei sefydlu yn Nhorfaen

New community litter picking hub set up in Torfaen

Pawprints to bins appearing across Wales to combat dog fouling

Olion pawennau ar finiau yn ymddangos ar draws Cymru i frwydro yn erbyn baw cŵn

Ymunwch â’n tîm ar gyfer Ras 5K Siôn Corn Clwyd am ddim! (Dim ticedi ar ol)

Join our team for the Clwydians 5K Santa Dash for free! (Fully Booked)

Celebrating 248 amazing green spaces

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

New Litter Picking Hub supports MP’s autumn beach clean

Hyb codi sbwriel newydd yn cefnogi ymgyrch glanhau hydrefol AS

Do the right thing and 'leave only pawprints'

Gwnewch y peth iawn a 'Gadael olion pawennau yn unig'

Borrow free kit and help look after your local area

Benthyg offer am ddim a helpu i ofalu am eich ardal leol

Hello world!

‘Gwneud Gwahaniaeth’ gyda Cadwch Gymru’n Daclus a BBC Radio Wales

'Make a Difference’ with Keep Wales Tidy and BBC Radio Wales

Cystadleuaeth Tymor Taclus

Tidy Takeover competition

Hello world!

Wales wins international Blue Flag best practice competition

Cymru yn ennill cystadleuaeth arfer da y Faner Las ryngwladol

Make memories, not mess

Creu straeon, nid sbwriel

Behaviour change campaign in Blaenau Gwent asks smokers to be responsible with their butts

Ymgyrch newid ymddygiad ym Mlaenau Gwent yn gofyn i smygwyr drin bonion mewn ffordd gyfrifol

Anti-littering campaign Treasure Your River after new recruits

Ymgyrch Trysorwch Eich Afon yn chwilio am recriwtiaid newydd

Hundreds of free garden packages available to communities across the country

Cannoedd o becynnau gardd newydd am ddim ar gael i gymunedau

Aspiring Welsh teens win environmental journalism competition

Pobl ifanc uchelgeisiol yn ennill cystadleuaeth newyddiaduriaeth amgylcheddol

Gwobrau Arfordir Cymru 2021

Wales Coast Awards 2021

Pupils across Wales make call for action on climate change during virtual event

Eco-Schools from across Wales joined a series of online climate change workshops and challenges.

Darllen mwy

Disgyblion ar draws Cymru yn galw am weithredu ar y newid yn yr hinsawdd yn ystod digwyddiad rhithiol

Ymunodd Eco-Sgolion ar draws Cymru â chyfres o weithdai a heriau newid hinsawdd ar-lein. 

Darllen mwy

Tackling lockdown litter together

Mynd i’r afael â sbwriel y cyfnod clo gyda’n gilydd

New school forests creating a generation of ‘tree guardians’

We're planting 22 school forests as part of the National Forest for Wales ambition. 400 native trees are being planted at each Eco-School site, creating a hedgerow, copse or small woodland in every local authority.

Darllen mwy

Coedwigoedd ysgol newydd yn creu cenhedlaeth o ‘warcheidwaid coed’

Rydym yn plannu 22 o goedwigoedd ysgol fel rhan o uchelgais Coedwig Genedlaethol Cymru. Mae 400 o goed cynhenid yn cael eu plannu ar safle pob Eco-Ysgol, gan greu coedwrych, perthlys neu goetir bach ym mhob awdurdod lleol. 

Darllen mwy

Launch of new movement to eradicate litter and waste across Wales

Caru Cymru (a Welsh phrase meaning ‘Love Wales’) aims to inspire people to take action and care for the environment. We’re calling on everyone to take responsibility for the litter and waste they produce in a drive to create a cleaner, safer Wales.

Darllen mwy

Lansio mudiad newydd i ddileu sbwriel a gwastraff ar draws Cymru

Nod Caru Cymru yw ysbrydoli pobl i weithredu a gofalu am yr amgylchedd.  Rydym yn galw ar bawb i gymryd cyfrifoldeb am y sbwriel a’r gwastraff y maent yn ei gynhyrchu mewn ymgyrch i greu Cymru lanach, fwy diogel.

Darllen mwy

Plannu ‘Coedwigoedd Bychain’ cyntaf Cymru

Bydd tua 1,000 o goed yn cael eu plannu ar bob safle, gan greu coedwigoedd cynhenid, trwychus maint cwrt tennis mewn pum ardal drefol. Mae lleoliadau yn Mhen-y-bont ar Ogwr, Conwy, Gwynedd, Bro Morgannwg a Chaerdydd wedi cael eu dewis yn ofalus i gael yr effaith orau ar natur a chymunedau trefol. 

Darllen mwy

Wales’ first ‘Tiny Forests’ are being planted

Around 1,000 trees will be planted at each site, creating dense, native forests the size of tennis courts in five urban areas. Locations in Bridgend, Conwy, Gwynedd, the Vale of Glamorgan and Cardiff have been carefully selected to provide maximum impact for nature and urban communities.

Darllen mwy

Green Flag heroes recognised for outstanding contribution to parks

Keep Wales Tidy has revealed the winners of the 2020 Green Flag volunteer, young volunteer and employee of the year awards.

Darllen mwy

Cydnabod arwyr y Faner Werdd am gyfraniad eithriadol i barciau

Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi datgelu enillwyr gwirfoddolwr, gwirfoddolwr ifanc a chyflogai y flwyddyn 2020 y Faner Werdd.  

Darllen mwy

A special thank you from our CEO

Throughout the pandemic, Keep Wales Tidy volunteers have continued to litter pick in their local areas, helping to keep outdoor spaces clean and safe for us all to enjoy.

Darllen mwy

Diolch arbennig gan ein Prif Swyddog Gweithredol

Trwy gydol y pandemig, mae Gwirfoddolwyr Cadwch Gymru’n Daclus wedi parhau i godi sbwriel yn eu hardaloedd lleol, gan helpu i gadw mannau awyr agored yn lân ac yn ddiogel i ni gyd eu mwynhau.

Darllen mwy

Canolfan Parc Cenedlaethol Bluestone yn cael gwobr amgylcheddol ryngwladol

Mae Canolfan Parc Cenedlaethol Bluestone yn Sir Benfro wedi cael gwobr ryngwladol Goriad Gwyrdd i gydnabod ei safonau amgylcheddol rhagorol.

Darllen mwy

Bluestone National Park Resort achieves international environmental award

Pembrokeshire’s Bluestone National Park Resort has achieved the international Green Key award in recognition of its excellent environmental standards.

Darllen mwy