Yn galw ar bob person ifanc!

Mae’r ceisiadau bellach ar agor ar gyfer ein Bwrdd Ieuenctid newydd

Rydym eisiau grymuso pobl ifanc i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed ar faterion amgylcheddol.

Dyma pam yr ydym yn sefydlu ein Bwrdd Ieuenctid cyntaf.

Beth yw’r Bwrdd Ieuenctid?

Bydd Bwrdd Ieuenctid Cadwch Gymru’n Daclus yn cynnwys deg person ifanc brwdfrydig 16 i 25 oed. Gyda’ch gilydd, byddwch yn meddwl am syniadau a gweithredoedd newydd fydd yn llywio ein gwaith. Rydym eisiau clywed yn arbennig sut rydych chi’n credu y gallem gynnwys mwy o’ch cyfoedion, yn ogystal â chynnig eich safbwyntiau ar y testunau sydd yn cael eu trafod gan ein Bwrdd Ymddiriedolwyr.

Nid oes angen i chi fod yn arbenigwr mewn materion amgylcheddol na chael unrhyw brofiad o fod ar fwrdd – dim ond bod yn angerddol am Gymru a’n hamgylchedd. Byddwn yno gyda chi, yn eich annog a’ch cefnogi bob cam o’r ffordd.

 

 

 

Sut bydd yn gweithio?

Bydd y Bwrdd Ieuenctid yn cyfarfod bob tri mis (weithiau ar-lein, weithiau mewn person).

Bydd y grŵp yn gweithio’n agos gyda’n Bwrdd Ymddiriedolwyr ac yn cael cefnogaeth aelod o staff Cadwch Gymru’n Daclus. Byddant wrth law i helpu gyda’r pethau o ddydd i ddydd, yn cynnwys trefnu cyfarfodydd ac ysgrifennu nodiadau.

Mae dod yn aelod o’n Bwrdd Ieuenctid yn rôl wirfoddol, er y byddwn yn talu eich costau teithio. Byddwn hefyd yn sicrhau bod gennych yr holl offer TG fydd ei angen arnoch i gymryd rhan mewn cyfarfodydd rhithiol.

Bydd y cyfarfodydd yn fan diogel a bydd cyfraniad pawb yn cael ei werthfawrogi yn yr un ffordd. Hoffem i chi fod yn onest am y ffordd yr ydych yn credu y dylai Cadwch Gymru’n Daclus fod yn gofalu am yr amgylchedd.

Pam cymryd rhan?

Mae llawer o resymau gwych dros ymuno â ni.

Yn fwyaf pwysig, gallwch wneud gwahaniaeth gwirioneddol! Dyma eich cyfle i ddod ynghyd gyda phobl o’r un anian, dweud eich dweud am faterion amgylcheddol ac awgrymu syniadau ffres.

Mae’n ychydig o ystrydeb ond mae ymrwymo i rywbeth fel hyn hefyd yn edrych yn dda ar eich CV! Fe gewch weld yr hyn sydd yn mynd ymlaen yn y cefndir yn yn o elusennau amgylcheddol blaenllaw Cymru; byddwch yn datblygu sgiliau newydd, a byddwch yn cael cyfle i gysylltu ag arweinwyr amgylcheddol ar ein huwch dîm rheoli a’n Bwrdd Ymddiriedolwyr.

Sut i wneud cais

Mae tair ffordd wahanol o wneud cais ar gyfer ein Bwrdd Ieuenctid. P’un ai’n ysgrifenedig, ar fideo neu nodyn llais, dyma eich cyfle i ddweud wrthym amdanoch chi a pham y mae gennych ddiddordeb yn ymuno â’r Bwrdd Ieuenctid.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 30 Medi.

1. Datganiad ysgrifenedig

I ddechrau, gallwch ebostio datganiad personol i hr@keepwalestidy.cymru (mae un dudalen A4 yn ddigon).

E-bostiwch eich datganiad
2. Cais fideo

Gallwch ddangos eich dawn greadigol ac anfon fideo dwy funud atom. Ebostiwch ddolen neu anfonwch y fideo ar What’s App - 07766 757145

Anfonwch eich fideo
3. Nodyn llais

Ddim yn hoff o ymddangos ar gamera? Dim problem! Gallwch gofnodi nodyn llais dwy funud What’s App yn lle hynny 07766 757145

Anfonwch eich nodyn llais

Mwy o wybodaeth

Byddwn yn gwahodd yr ymgeiswyr ar y rhestr fer i gyfarfod â ni ym mis Medi, er mwyn gallu dysgu mwy amdanoch chi a’ch syniadau.

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn sefydliad cyfle cyfartal. Rydym yn dathlu amrywiaeth ac wedi ymrwymo i greu amgylchedd cynhwysol i bawb. Rydym yn croesawu ceisiadau o bob ardal, ethnigrwydd a chrefydd. Pwy bynnag ydych ac o ble bynnag yr ydych yn dod – byddwn yn eich croesawu fel aelod o’n tîm.

Polisi Preifatrwydd Recriwtio Cadwch Gymru’n Daclus

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn elusen gofrestredig (Rhif Elusen 4011164) ac yn gwmni cyfyngedig preifat sydd yn gyfyngedig trwy warant (Rhif Cwmni 1082058), swyddfa gofrestredig, 33-35 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9HB. Rhif Ffôn 02920256767, Ebost info@keepwalestidy.cymru. Bydd yr holl ddata personol a roddir i ni yn cael ei gadw’n ddiogel ar gronfa ddata wedi ei diogelu gan gyfrinair a’u cadw hyd at ddiwedd y cyfnod recriwtio. Bydd mynediad at y data’n cael ei gyfyngu i’r aelodau hynny o staff Cadwch Gymru’n Daclus sydd yn gysylltiedig â recriwtio staff a gwirfoddolwyr. Caiff y data ei ddefnyddio at ddibenion recriwtio yn unig ac ni chaiff ei rannu’n fewnol na chydag unrhyw barti allanol.

Bydd ffurflenni’r holl ymgeiswyr aflwyddiannus yn cael eu dileu a bydd y copïau caled yn cael eu rhwygo’n fân neu eu gwaredu trwy wasanaeth gwastraff cyfrinachol o fewn 6 mis o ddiwedd y cyfnod recriwtio. Bydd manylion personol yn cael eu cadw’n ddiogel hefyd ar Gronfa Ddata A.D. yr elusen gyda mynediad cyfyngedig gan aelodau cyfrifol o’r staff.

Y person sy’n gyfrifol am ddata yn Cadwch Gymru’n Daclus yw Philippa McGrath, y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Busnes. Gellir cysylltu â hi yn philippa.mcgrath@keepwalestidy.cymru. Yn unol â’ch hawliau, gallwch gysylltu â hi gydag unrhyw ymholiadau yn cynnwys dileu, unioni, cyfyngu neu gael mynediad at eich data.

Arolwg #LleisiauTaclus

Eich amser chi yw hi i ddweud eich dweud.

Os ydych yn berson ifanc sydd yn caru Cymru, yna byddem wrth ein bodd yn clywed eich barn am yr amgylchedd a sut dylem fod yn gofalu amdano.

Bydd yr arolwg byr yma’n arwain ein dealltwriaeth o’r ffordd y mae pobl ifanc eisiau ein gweld yn gofalu am yr amgylchedd. Bydd eich atebion hefyd o gymorth i sefydlu’r blaenoriaethau ar gyfer Grŵp Ieuenctid newydd a chyffrous.

Mae i gyd yn rhan o’r addewid y gwnaethom yn ein strategaeth ar gyfer 2022-2030 i rymuso pobl ifanc.

Nid oes unrhyw ateb cywir nac anghywir. Mae hwn yn gyfle i ni glywed a deall eich meddyliau a’ch teimladau am yr amgylchedd.

Cert
//
Your cart is currently empty.
0
//