A A A

Yn galw ar bob gwneuthurwr newid ifanc!

Eisiau i’ch llais gael ei glywed ar faterion amgylcheddol? Yn angerddol am ein planed? Ymunwch â’n Bwrdd Ieuenctid!

Mae ceisiadau ar agor nawr i bobl 16-25 gael profiad gwerthfawr ar lefel bwrdd a gwneud gwahanaieth gwirioneddol 

Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy neu cliciwch y botwm isod i wneud cais nawr.

Ceisiadau’n cau 12 Awst, 2024. 

Beth yw’r Bwrdd Ieuenctid?

Fel rhan o’n huchelgais i rymuso pobl ifanc, un o’n pedair thema allweddol yn strategaeth Ein Cymru Hardd ar gyfer 2022-2030, fe wnaethom sylweddoli bod angen llwyfan arnom ar gyfer pobl ifanc 16–25 oed i leisio eu barn am faterion amgylcheddol, herio ein tybiaethau a chyflwyno syniadau ffres.

Mae’r Bwrdd Ieuenctid yn gweithredu o dan ddatganiad cenhadaeth wedi ei diffinio gan ei haelodau: “Grymuso arweinwyr ifanc i greu Cymru harddach trwy weithredu cadarn a lleisiau amrywiol.”

Sut mae’n gweithio?

Mae’r Bwrdd Ieuenctid yn cyfarfod bob tri mis (weithiau ar-lein, weithiau mewn person). Mae’r cyfarfodydd hyn yn fannau diogel lle mae cyfraniad pawb yn cael ei werthfawrogi yn gyfartal.

Gyda’i gilydd, mae aelodau’n nodi’r materion y maent eisiau mynd i’r afael â nhw, yn datblygu ac yn monitro eu cynllun gweithredu eu hunain.

Anogir aelodau i fod yn onest am y ffordd y maent yn credu y dylai Cadwch Gymru’n Daclus fod yn gofalu ar ôl yr amgylchedd.

Mae’r grŵp yn gweithio’n agos gyda’n Bwrdd Ymddiriedolwyr ac fe’i cefnogir gan aelod o staff Cadwch Gymru’n Daclus. Mae’r aelod o staff hwn wrth law i helpu gyda’r holl bethau arferol, yn cynnwys trefnu cyfarfodydd ac ysgrifennu nodiadau.

Pam cymryd rhan?

Y peth pwysicaf yw, gallwch wneud gwahaniaeth gwirioneddol! Gall aelodau ddod ynghyd gyda phobl o’r un anian i leisio eu safbwynt ar faterion amgylcheddol a chyflwyno syniadau ffres i lywio’r hyn yr ydym yn ei wneud.

Mae llawer o gyfleoedd gwych i aelodau’r Bwrdd Ieuenctid. Dyma gipolwg:

  • Gallwch gysylltu gydag arweinwyr amgylcheddol ar ein huwch dîm rheoli a Bwrdd yr Ymddiriedolwyr.
  • Gallwch ddatblygu sgiliau newydd trwy gyfleoedd hyfforddiant anffurfiol.
  • Os yw eich Bwrdd Ieuenctid yn nodi angen am hyfforddiant, rydym yn gwneud ein gorau i gefnogi hyn.
  • Byddwch yn gallu gweld beth sy’n digwydd y tu ôl i’r llenni yn un o elusennau mwyaf blaenllaw Cymru.
  • Bydd hyn yn cynnwys pob maes gwaith, o bolisi ac ymchwil i farchnata ac addysg.
  • Mae’n ystrydeb, ond mae ymrwymo i rywbeth fel hyn yn edrych yn dda ar eich CV.
  • Gallwn hefyd roi geirdaon ar gyfer ceisiadau am brifysgolion neu swyddi.
  • Byddwn yn gwneud yn siŵr bod gennych yr holl offer TG sydd ei angen arnoch i gymryd rhan mewn cyfarfodydd rhithwir.
    Gallwch dorchi llewys a chymryd rhan mewn prosiectau ymarferol, a chael mewnwelediad gwerthfawr i weithredu cymunedol.

Mae dod yn aelod o’n Bwrdd Ieuenctid yn rôl wirfoddol, ddi-dâl, er ein bod yn talu costau.

Barod i wneud cais? Gwych!

Mae ceisiadau ar agor nawr! Gwnewch gais gan ddefnyddio’r ffurflen isod.

Rydym eisiau gwybod amdanoch chi a’ch ysgogiadau, does dim angen llythyr eglurhaol na CVs wedi eu mireinio yma. Mae gennych dri dull gwahanol i ddewis oddi wrthynt ar gyfer eich cais, ffurflen ysgrifenedig, cyflwyniad fideo neu nodyn llais WhatsApp. 

Os hoffech wneud cais ar ffurf arall neu os hoffech drafod y cais, mae croeso i chi gysylltu ag aelod o’r tîm trwy ffonio 029 2002 5695. 

Mae’n rhaid cyflwyno ceisiadau cyn canol dydd ar ddydd Llun 12 Awst 2024.