A oes ardal yn eich cymuned chi sydd angen sylw? Gwnewch gais am un o’n pecynnau gardd am ddim!

Ers dechrau 2020, rydym wedi creu, adfer a gwella dros 600 o fannau gwyrdd ar draws y wlad. Mae grwpiau cymunedol a sefydliadau o bob math a maint wedi cymryd rhan – o elusennau anabledd a grwpiau ieuenctid i fentrau cymdeithasol a grwpiau gofalwyr.

Rydym yn dal i groesawu ceisiadau ar gyfer Lleoedd Lleol ar gyfer Natur. Fodd bynnag, noder na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir ym mis Tachwedd a Rhagfyr 2021 yn cael eu hasesu hyd at ddechrau 2022.

Edrychwch ar #YnÔliNatur ar y cyfryngau cymdeithasol am yr holl newyddion diweddaraf.

Cyn

Beth mae pecyn Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn ei gynnwys?

Mae pob pecyn, y mae ei gost wedi’i thalu ymlaen llaw, yn cynnwys planhigion brodorol, offer a deunyddiau eraill. Byddwn yn ymdrin ag archebion a danfoniadau, a bydd ein swyddogion prosiect yn darparu cymorth ar lawr gwlad hyd yn oed.

Mae ein pecynnau yn perthyn i ddau gategori. . .

1. Pecynnau dechreuol

I grwpiau cymunedol neu wirfoddol sy'n dymuno creu Gardd i Beillwyr, Gardd Ffrwythau a Pherlysiau, neu Ardd Drefol.

Dysgu mwy
2. Pecynnau datblygu

I sefydliadau cymunedol sy'n barod i ymgymryd â phrosiect mwy ac adeiladu Gardd Tyfu Bwyd neu Ardd Bywyd Gwyllt.

Dysgu mwy

Map Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Cliciwch ar yr eicon BIN ar y chwith i ehangu’r rhestr haenau map

Mae dyfyniadau o safleoedd wedi eu cwblhau yn ymddangos yn yr iaith y cawsant eu darparu.

Sut gallaf gymryd rhan?

Mae’n broses ymgeisio syml. Dewiswch eich pecyn, darllenwch drwy’r canllawiau, a lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais.

Bydd yr holl geisiadau’n cael eu hasesu gan banel grantiau sydd yn cynnwys cynrychiolwyr o Cadwch Gymru’n Daclus, Llywodraeth Cymru, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Partneriaethau Natur Lleol ac arbenigwyr natur lleol.

Yn 2021-22, bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i brosiectau mewn ardaloedd difreintiedig, trefol nad oes ganddynt fynediad at natur neu sydd â mynediad cyfyngedig at natur. Rydym hefyd yn awyddus iawn i groesawu ceisiadau gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ledled Cymru.

Mae angen help arnaf gyda fy nghais. Beth ddylwn i ei wneud?

Os oes angen cymorth gyda’ch cais arnoch, mae gennym dri chydlynydd rhanbarthol wrth law i’ch cefnogi chi drwy’r broses.

Cysylltu â'r tîm

Mae’r fenter yn rhan o gronfa ehangach ‘Lleoedd Lleol ar gyfer Natur’ Llywodraeth Cymru, sydd wedi ymrwymo i greu, adfer a gwella natur ‘ar ein stepen drws’.

Cysylltu ag aelod o’n tîm