Yn anffodus dydy’r system ymgeisio ar-lein ddim yn gweithio’n iawn ar hyn o bryd, felly rydyn ni wedi ei thynnu i lawr am y tro.

Os ydych chi eisiau gwneud cais am becyn Lleoedd Lleol ar gyfer Natur. Gallwch lwytho ffurflen gais i lawr yma. Cofiwch ddarllen ein canllawiau cyn dechrau unrhyw gais.

Dylid anfon ffurflenni wedi’u llenwi ac atodiadau i nature@keepwalestidy.cymru

Llwytho ffurflen gais pecyn dechreuol i lawr

Ffurflen gais
Llwytho ffurflen gais pecyn datblygu i lawr

Ffurflen gais
Llwytho ffurflen gais perllan gymunedol i lawr

Ffurflen gais

Os ydych chi eisoes wedi dechrau eich cais Lleoedd Lleol ar gyfer Natur:

Rydyn ni wedi cadw eich gwybodaeth a’ch atodiadau i gyd. Os ydych chi eisiau bwrw ymlaen â’ch cais, cysylltwch ag aelod o’r tîm.

Gallwch anfon neges i nature@keepwalestidy.cymru (rhowch enw eich grŵp/mudiad a pha becyn rydych chi’n gwneud cais amdano).

Neu gallwch ffonio un o’n cydlynwyr:

Os ydych chi’n gweithio ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Torfaen neu Fro Morgannwg, cysylltwch â Jessie ar 07824 504821.

Os ydych chi’n gweithio yn Ynys Môn, Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Powys neu Wrecsam, cysylltwch â Mair ar 07786 749286

Os ydych chi’n gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro neu Abertawe, cysylltwch â Steph ar 07786 745167

 

Mae’n ddrwg gennym am unrhyw anhwylustod mae hyn wedi’i achosi. Rydyn ni’n gweithio ar drwsio’r system ymgeisio ac rydyn ni’n gobeithio ei rhoi ar waith eto cyn bo hir.

 

Cert
//
Your cart is currently empty.
0
//