A A A

Mae’r holl becynnau gardd wedi cael eu dyrannu bellach.

Am ymholiadau, cysylltwch â nature@keepwalestidy.cymru

Os ydych chi eisoes wedi dechrau eich cais Lleoedd Lleol ar gyfer Natur:

Rydyn ni wedi cadw eich gwybodaeth a’ch atodiadau i gyd. Os ydych chi eisiau bwrw ymlaen â’ch cais, cysylltwch ag aelod o’r tîm.

Gallwch anfon neges i nature@keepwalestidy.cymru (rhowch enw eich grŵp/mudiad a pha becyn rydych chi’n gwneud cais amdano).

Neu gallwch ffonio un o’n cydlynwyr:

Os ydych chi’n gweithio ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Torfaen neu Fro Morgannwg, cysylltwch â Jessie ar 07824 504821.

Os ydych chi’n gweithio yn Ynys Môn, Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Powys neu Wrecsam, cysylltwch â Mair ar 07786 749286

Os ydych chi’n gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro neu Abertawe, cysylltwch â Steph ar 07786 745167