A A A

Pecynnau Datblygu ar gyfer sefydliadau cymunedol

Mae ein Pecynnau Datblygu wedi cael eu dylunio ar gyfer sefydliadau cymunedol sydd yn barod i dderbyn prosiect ar raddfa fwy. Gall pob math o sefydliadau cymunedol wneud cais – o fentrau cymdeithasol, grwpiau ieuenctid a grwpiau ffydd, i elusennau a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.

Mae ein dau Becyn Datblygu wedi cael eu dylunio nid yn unig i roi hwb i fyd natur, ond i wella iechyd a llesiant pobl hefyd. Y nod yw dod â chymunedau ynghyd, annog pobl i wirfoddoli yn yr awyr agored, a chreu mannau gwyrdd i bawb eu mwynhau.

Mae’r holl becynnau’n cynnwys hyfforddiant, cyngor, a chymorth ymarferol i osod y mannau newydd, yn ogystal â’r offer, y deunyddiau a’r cyfarpar sydd eu hangen i ofalu amdanynt dros y tymor hir.

Caiff ceisiadau eu hasesu gan banel o arbenigwyr a rhoddir blaenoriaeth i brosiectau a chyfranogiad cymunedol cryf, y rheiny mewn trefi, dinasoedd, ardaloedd difreintiedig a mannau heb lawer o fynediad i natur, os o gwbl.

Y pecynnau

Gardd Bywyd Gwyllt

Crëwch ardal hyfryd i bobl a bywyd gwyllt ffynnu ynddi.

Dysgu mwy
Gardd Tyfu Bwyd

Gallwch gynnwys u gymuned gyfan yn y gwaith o dyfu a chywain eu cynnyrch eu hunain.

Dysgu mwy

Clywed gan safleoedd llwyddiannus Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Mae’n fraint bod wedi derbyn y cymorth hwn gan Cadwch Gymru’n Daclus. Mae wedi ein helpu ni i drawsnewid ein gofod ac rydym yn gweld y buddion yn barod, gyda gwenyn, pili palod a gwyfynod yn ymweld a llysiau’n cael eu cynaeafu a’u coginio ar y safle! Ond mae hefyd wedi bod yn hwb mawr i’n hyder; roedd y syniad o wneud pethau fel adeiladu tai gwydr neu greu dôl yn teimlo’n frawychus ond mae’r cymorth caredig, meddylgar, hael a medrus gan dîm Cadwch Gymru’n Daclus wedi ein helpu i ddatblygu ein sgiliau mewn cymaint o ffyrdd newydd.

Hannah Garcia
Gerddi’r Rheilffordd, Caerdydd

Clywed gan safleoedd llwyddiannus Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Prosiect rhagorol sydd wedi cael ei groesawu gan y gymuned leol. Rydym i gyd yn awyddus i ddechrau hau a thyfu yn ein gofod newydd gwych, lle i gynnal bywyd gwyllt a bioamrywiaeth yn ogystal â bwyd i fodau dynol, wedi ei greu gan dîm gwych Cadwch Gymru’n Daclus a chyda chymorth a chyfranogiad ein gwirfoddolwyr craidd, o 12-75 oed!

Suzy Arnold
Rhandiroedd Southend, Crŵp Coed Sirhywi, Blaenau Gwent

Clywed gan safleoedd llwyddiannus Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Rydym yn dysgu garddio gyda chymorth gweithwyr ieuenctid ac mae’r ardd wedi ein galluogi i weithio tuag at gymhwyster garddio Agored.


Clwb Ieuenctid pobl ifanc Rhymni, Caerdydd

Clywed gan safleoedd llwyddiannus Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Bydd yr ardd nawr yn ein galluogi ni i helpu pobl sy’n dioddef tlodi bwyd yn y cyffiniau trwy ddarparu ffrwythau a llysiau ffres ar eu cyfer a dysgu ymwelwyr am bwysigrwydd ffrwythau a llysiau gwahanol ar gyfer peillwyr hefyd. Diolch Cadwch Gymru’n Daclus am eich cymorth a’ch cefnogaeth gyda’r prosiect hwn.

Leon Eddy
Cymdeithas Rhandir Royal Crescent, Merthyr Tudful

Clywed gan safleoedd llwyddiannus Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Gweledigaeth yr ardd bywyd gwyllt yw gwella bioamrywiaeth ar y safle, trwy blannu llawer o hadau a phlanhigion bwytadwy sy’n hanfodol ar gyfer natur, yn ogystal â pherllan afalau, gardd synhwyraidd a choed ychwanegol. Bydd y safle ar agor i’r gymuned fwynhau amser gyda natur, yn gwirfoddoli, tra’n cymryd camau cadarnhaol dros y blaned, gan ddysgu sgiliau newydd a gwneud ffrindiau newydd ar hyd y ffordd.


Adra Hafan Deg, Gwynedd