A A A

Gardd Bywyd Gwyllt

Trawsnewidiwch ardal sydd wedi ei hesgeuluso yn ardd fydd o fudd i natur a’ch cymuned.

Rydym eisiau eich helpu i greu neu adfer gofod ar gyfer natur, gardd yn llawn planhigion sydd yn dda i beillwyr ac amrywiaeth o gynefinoedd bywyd gwyllt eraill.

Ond mae gennym nod arall hefyd, sef gwella iechyd a llesiant pobl a chymunedau. Rydym am ddod â chymunedau ynghyd, annog mwy o bobl i wirfoddoli a’u cysylltu â byd natur.

Bydd y pecyn yn cynnwys

Gallai cynnwys pecynnau newid

 • 20 metr sgwâr o dywyrch blodau gwyllt
 • Gwelyau uchel wedi'u gwneud o drawstiau pren
 • Coeden ffrwythau gynhenid
 • 100 pecyn coed bywyd gwyllt (coed bach gyda gwarchodwyr bioddiraddadwy a gwiail)
 • Lwyni mewn potiau
 • Planhigyn dringo
 • Leiniwr pwll a thywod
 • Planhigion dŵr a basgedi dŵr
 • Berfa
 • Compost ac uwchbridd di-fawn
 • Planhigion plwg blodau gwyllt
 • Pilen chwyn
 • Planhigyn plwg blodau gwyllt
 • Dwy fainc o blastig wedi'i ailgylchu
 • Storfa offer metel
 • Menig
 • Can dŵr
 • Offer llaw
 • Bin compost
 • Bocsys cynefin, a/neu borthwyr adar a hadau
 • Llawlyfrau / llyfrau gwybodaeth

Gwybodaeth bwysig

Isafswm yr ardal sydd yn angenrheidiol ar gyfer y pecyn hwn yw 240 metr sgwâr. Bydd yr amrywiaeth o goed a phlanhigion a gyflenwir yn dibynnu ar y tymor ac argaeledd.

Ddim angen pwll neu sied ar y safle? Dewiswch ‘Gardd Bywyd Gwyllt Ysgafn’ wrth lenwi ein ffurflen gais. Bydd hyn yn cynnwys popeth a restrir uchod ac eithrio’r pwll a/neu’r sied.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ein cwestiynau cyffredin cyn gwneud cais. Mae hwn yn brosiect ar raddfa fawr, felly mae’n hanfodol eich bod yn deall y gofod a’r ymrwymiad sydd ei angen gan wirfoddolwyr. Mae hefyd yn bwysig iawn eich bod yn gwybod pa wybodaeth a thystiolaeth sydd angen i chi eu darparu cyn dechrau eich cais. Dyma’r ffordd orau o gynyddu eich siawns o fod yn llwyddiannus a chael gafael ar becyn Gardd Bywyd Gwyllt.

Angen cymorth gyda’ch cais?

We have three regional coordinators on hand to support you with your Local Places for Nature application. Just drop them an email.

Cysylltwch â’r tîm

Chwilio am brosiect llai?

Mae angen llawer llai o le ar ein Pecynnau Dechreuol a gall unrhyw grŵp cymunedol neu wirfoddol wneud cais.

Canfod mwy