Gardd Tyfu Bwyd

Gallwch gynnwys y gymuned gyfan yn y gwaith o dyfu a chynaeafu ffrwythau a llysiau.

Rydym yn awyddus i gefnogi cymunedau sy’n dymuno creu neu adfer mannau tyfu bwyd. Ein nod yw sefydlu prosiectau cynaliadwy a fydd yn elwa byd natur dros y tymor hir, ac yn galluogi pobl i gymryd perchnogaeth o dyfu a dosbarthu eu cynnyrch eu hunain. 

Bydd y pecyn yn cynnwys:

Gallai cynnwys pecynnau newid

 • Pum coeden ffrwythau frodorol
 • Tri gwely uchel wedi'u gwneud o drawstiau pren (tua 2.4m x 1.2m)
 • Hadau llysiau
 • 29 o lwyni ffrwythau a blodau mewn potiau (dau litr)
 • 15 o berlysiau mewn potiau (9cm)
 • 50 planhigyn plwg blodau gwyllt
 • 200 bwlb rhywogaethau brodorol
 • 200 plygiau llysiau barod i blannu
 • Compost heb fawn ac uwchbridd
 • Deunydd o dan bridd
 • 40 metr sgwâr o dywyrch blodau gwyllt
 • 10m o ffensio
 • Tŷ gwydr
 • Dellt a gosodiadau
 • Casgen a stand dŵr
 • Bin compost
 • Creu llwybr (deg metr)
 • Storfa offer metel
 • Mainc wedi'i gwneud o blastig wedi'i ailgylchu (1.2m o led)
 • Berfa
 • Llawlyfrau / llyfrau gwybodaeth
 • Amrywiaeth o offer llaw i osod a chynnal a chadw gardd

Rydym yn gwybod na fydd gennych brofiad o dyfu bwyd o bosib, felly byddwn yn eich helpu i gynllunio ac adeiladu mannau tyfu, a’ch helpu i blannu eich cnydau newydd, i ofalu amdanynt a’u cynaeafu.

Mae angen man sy’n mesur 140 metr sgwâr o leiaf ar gyfer y pecyn hwn. Bydd yr amrywiaeth o goed a phlanhigion sy’n cael eu darparu yn dibynnu ar y tymor a beth sydd ar gael.

Dyma brosiect ar raddfa fawr, felly cofiwch ddarllen ein cwestiynau cyffredin cyn ymgeisio.

Gallwch wneud cais nawr ar gyfer Lleoedd Lleol ar gyfer Natur ar-lein. Cofrestrwch eich manylion i sefydlu cyfrif. Yna mewngofnodwch, dewiswch eich pecyn dewisol, a chwblhewch y chwe cham. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ateb bob cwestiwn a lanlwythwch yr holl luniau a’r dystiolaeth ysgrifenedig sy’n ofynnol.

Peidiwch â phoeni os nad ydych yn gallu cwblhau eich cais mewn un ymgais – gallwch gadw’r hyn yr ydych wedi ei wneud a dychwelyd ato yn nes ymlaen. Neu, gallwch lenwi fersiwn Word o’r ffurflen o hyd a’i chyflwyno i’r un cyfeiriad ebost – lawrlwythwch y fersiwn Word yma.

Os byddwch yn cael unrhyw anhawster yn llenwi’r ffurflen, rydym yma i helpu. Ebostiwch nature@keepwalestidy.cymru a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.

Cysylltu ag aelod o’n tîm

Cert
//
Your cart is currently empty.
0
//