Pecynnau Dechreuol ar gyfer grwpiau cymunedol

Mae ein Pecynnau Dechreuol yn brosiectau garddio bach. Gall unrhyw grŵp cymunedol neu wirfoddol wneud cais – nid oes angen cyfrif banc na chyfansoddiad hyd yn oed!

Mae dau set o Becynnau Dechreuol i ddewis oddi wrthynt: Gardd Tyfu Bwyd neu Gardd Bywyd Gwyllt. Mae pob un yn cynnwys yr holl blanhigion cynhenid, yr offer a’r deunyddiau fydd eu hangen arnoch; canllawiau ynghylch gosod yr ardd, ac ychydig bach o amser swyddog Cadwch Gymru’n Daclus i roi cyngor a chymorth ychwanegol i chi.

Caiff y ceisiadau eu hasesu bob pythefnos gan baneli grant y prosiect.

Cliciwch ar y blychau isod i gael gwybod mwy ac i ymgeisio. Ac edrychwch ar #NôliNatur ar y cyfryngau cymdeithasol i gael yr holl newyddion diweddaraf.

Y Pecynnau

Gardd Tyfu Bwyd

Tyfu eich bwyd eich hun i'ch cymuned ei gynaeafu a'i fwynhau

Dysgu mwy
Gardd Bywyd Gwyllt

Creu lle i'ch cymuned ei fwynhau ac i fywyd gwyllt ffynnu

Dysgu mwy

Angen cymorth gyda’ch cais?

Mae gennym dri cydlynydd rhanbarthol wrth law i’ch cynorthwyo chi gyda’ch cais Lleoedd Lleol ar gyfer Natur. Anfonwch ebost atynt.

Cysylltwch â’r tîm

Chwilio am brosiect fwy o faint?

Mae ein Pecynnau Datblygu ar gyfer sefydliadau cymunedol sydd eisiau gwneud gwahaniaeth ar raddfa fwy.

Canfod mwy
local places for nature wales

Clywed gan safleoedd llwyddiannus Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Fe wnaeth preswylwyr Awel y Dyffryn a’r plant o Ysgol Twm o'r Nant fwynhau gweithio gyda’i gilydd i ddechrau adran tyfu bwyd yr ardd, mae gennym syniadau yn barod ynghylch sut i ymestyn i dyfu mwy o ffrwythau, llysiau a pherlysiau ac mae’r plant yn edrych ymlaen i ddychwelyd yn y gwanwyn i weld sut mae’r planhigion wedi tyfu!

Grŵp Cynefin - Awel y Dyffryn, Sir Ddinbych

Clywed gan safleoedd llwyddiannus Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Gyda’n pecyn bywyd gwyllt gan Cadwch Gymru’n Daclus rydym wedi gweld gweithgaredd sy’n pontio’r cenedlaethau, gyda’r gymuned leol yn dod ynghyd i adeiladu gardd flodau. Gall preswylwyr lleol nawr ymlacio, garddio a mwynhau natur tra bod eu plant yn chwarae’n ddiogel.

Dewi Gwyn
Cyngor Cymuned Penmynydd a Star, Ynys Môn

Clywed gan safleoedd llwyddiannus Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Mae’n anrhydedd derbyn yr adnoddau hyn gan Cadwch Gymru’n Daclus, felly diolch o waelod calon am eu cyflenwi. Mae’r grŵp cymunedol yn dibynnu ar gyllid grant ac mae’r grŵp bach o wirfoddolwyr wedi gweithio’n galed ar wireddu’r ardd gymunedol hon. Cofiwch pam yr aethom ati i ddatblygu’r ardal hon, roedd y darn o dir yn ddiffaith, heb laswellt yn tyfu hyd yn oed oherwydd baw cŵn, sbwriel a’r defnydd o gyffuriau. Mae’n hafan nawr i flodau, coed, adar a bywyd gwyllt, bydd hefyd yn ardal ddelfrydol i’r cyhoedd eistedd.

Ben Popat ac Elin Walker Jones
Grŵp Cymunedol Maestryfan, Gwynedd

Clywed gan safleoedd llwyddiannus Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Mae’r ardd newydd hon yn gymaint o rodd i’n cymuned. Rydym eisoes wedi gweld llawer o wirfoddolwyr o bob oed yn ymgysylltu â’r prosiect...Mae’n ofod lle gall plant redeg a chwarae yn ogystal â dysgu am natur; mae oedolion, yn arbennig y rheiny dros 50 oed, yn dod ynghyd ac yn gweithio a phontio’r cenedlaethau. Mae pobl yn trosglwyddo sgiliau, yn dysgu pethau newydd, tra’n creu rhywbeth hardd ar yr un pryd! Rydym yn eithriadol o ddiolchgar am gymorth Cadwch Gymru’n Daclus, sydd wedi cynorthwyo’r prosiect hwn, sydd yn ei dro yn cynorthwyo ein cymuned.

Heulwen Davies
Eglwys yr 21ain Ganrif, Sir Gaerfyrddin

Clywed gan safleoedd llwyddiannus Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Rydym yn llawn cyffro i ddechrau ein gardd fwytadwy newydd. Cefais i a’r tenantiaid yn Dan Yr Allt amser gwych yn rhoi’r ardd at ei gilydd ac yn plannu. Rydym yn methu aros i roi cynnig ar y ffrwythau a’r perlysiau ffres yr ydym yn eu tyfu! Diolch i Cadwch Gymru’n Daclus am roi’r adnoddau i ni a diolch arbennig i Amy (swyddog y prosiect) wnaeth ein helpu ni i ddod â’r ardd yn fyw!

Abigail Reed
Dan Yr Allt, Abertawe

Clywed gan safleoedd llwyddiannus Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Mae’r ardd bywyd gwyllt newydd yn ased rhagorol yn ein cymuned leol, rydym yn cymryd gardd segur, ddiflas ac yn creu gofod naturiol hardd y gall pawb ei ddefnyddio i fod yn llonydd ac yn dawel, wedi eu hamgylchynu gan natur. Mae’r ardd yn lle diogel i deuluoedd â phlant ifanc i chwarae a mwynhau ac yn lle i bawb yn y gymuned i ddod ynghyd.

Pwyllgor Lles Llangrannog, Ceredigion