Perllan Cymunedol

Crëwch hyb awyr agored ar gyfer eich cymuned – gofod yn llawn coed ffrwythau a chnau, planhigion cynhenid a blodau gwyllt, lle gall pobl o bob oed ddod ynghyd.

Bydd y pecyn yn cynnwys:

Gallai cynnwys pecynnau newid

  • 12 coeden yn cynnwys pyst, gwarchodwyr, ac ati
  • 320 o Fylbiau Cynhenid
  • 2 flwch trychfilod a 2 flwch draenogod
  • 2 fainc blastig wedi eu hailgylchu
  • Amrywiaeth o offer llaw i osod a chynnal a chadw'r berllan
  • Casgen ddŵr
  • Llawlyfrau / llyfrau gwybodaeth

Mae ein pecynnau perllan wedi eu dylunio ar gyfer sefydliadau sydd eisiau creu perllannau cymunedol bach ar dir sydd â ‘pherchnogaeth ddielw’. Rydym yn gwybod na fydd gennych brofiad o dyfu bwyd o bosib, felly byddwn yn eich helpu i gynllunio ac adeiladu mannau tyfu, a’ch helpu i blannu eich cnydau newydd, i ofalu amdanynt a’u cynaeafu.

Mae angen man sy’n mesur 320 metr sgwâr o leiaf ar gyfer y pecyn hwn. Bydd yr amrywiaeth o goed a phlanhigion sy’n cael eu darparu yn dibynnu ar y tymor a beth sydd ar gael.

Dyma brosiect ar raddfa fawr, felly cofiwch ddarllen ein cwestiynau cyffredin cyn ymgeisio.

Gallwch wneud cais nawr ar gyfer Lleoedd Lleol ar gyfer Natur ar-lein. Cofrestrwch eich manylion i sefydlu cyfrif. Yna mewngofnodwch, dewiswch eich pecyn dewisol, a chwblhewch y chwe cham. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ateb bob cwestiwn a lanlwythwch yr holl luniau a’r dystiolaeth ysgrifenedig sy’n ofynnol.

Peidiwch â phoeni os nad ydych yn gallu cwblhau eich cais mewn un ymgais – gallwch gadw’r hyn yr ydych wedi ei wneud a dychwelyd ato yn nes ymlaen. Neu, gallwch lenwi fersiwn Word o’r ffurflen o hyd a’i chyflwyno i’r un cyfeiriad ebost – lawrlwythwch y fersiwn Word yma.

Os byddwch yn cael unrhyw anhawster yn llenwi’r ffurflen, rydym yma i helpu. Ebostiwch nature@keepwalestidy.cymru a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.

Cysylltu ag aelod o’n tîm

Cert
//
Your cart is currently empty.
0
//