Crëwch hyb awyr agored sy’n llawn coed ffrwythau, bylbiau a bocsys cynefin!

Mae gennym ni ddwy fath o berllan ar gael: gall grwpiau a sefydliadau cymunedol wneud cais am ein Pecynnau Perllannau Cymunedol, a gall ysgolion wneud cais am ein Pecynnau Perllan Ysgol.

Mae ein perllannau i gyd yn cynnwys yr un eitemau ond mae’r gefnogaeth y byddwch chi’n ei derbyn gan Cadwch Gymru’n Daclus ychydig yn wahanol yn dibynnu ar p’un a ydych chi’n sefydliad cymunedol neu’n ysgol.

Darllenwch ymlaen am yr holl fanylion.

Mae'r pecynnau'n cynnwys

Mae Pecynnau Perllannau Cymunedol a Phecynnau Perllan Ysgol yn cynnwys yr eitemau canlynol. Noder, bydd yr amrywiaeth o goed a phlanhigion sy’n cael eu darparu yn dibynnu ar y tymor a beth sydd ar gael. Efallai y bydd eitemau eraill yn cael eu newid hefyd.

Yr ardal leiaf sydd ei hangen ar gyfer ein perllannau yw 320 metr sgwâr.

  • 12 coed ffrwythau cynhenid
  • Bylbiau cynhenid
  • 2 fainc blastig wedi eu hailgylchu neu un fainc picnic
  • Menig
  • Casgen dŵr
  • Berfa
  • Offer llaw
  • Llawlyfrau / llyfrau gwybodaeth

Gwybodaeth bwysig i Berllannau Cymunedol

Mae ein Pecyn Perllannau Cymunedol wedi’i gynllunio ar gyfer sefydliadau sydd am greu perllan gymunedol fach, lle gall pobl o bob oed ddod at ei gilydd, ar dir sydd â ‘pherchnogaeth ddielw’.

Rydym yn gwybod na fydd gennych brofiad o dyfu bwyd o bosib, felly bydd ein swyddogion prosiect arbenigol yn eich helpu i gynllunio ac adeiladu mannau tyfu, a’ch helpu i blannu eich cnydau newydd, i ofalu amdanynt a’u cynaeafu.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ein cwestiynau cyffredin cyn gwneud cais. Mae hwn yn brosiect ar raddfa fawr, felly mae’n hanfodol eich bod yn deall y gofod a’r ymrwymiad sydd ei angen gan wirfoddolwyr. Mae hefyd yn bwysig iawn eich bod yn gwybod pa wybodaeth a thystiolaeth sydd angen i chi eu darparu cyn dechrau eich cais.  Dyma’r ffordd orau o gynyddu eich siawns o fod yn llwyddiannus a chael gafael ar becyn Perllan Gymunedol.

Oherwydd y tymor plannu coed, y dyddiad cau ar gyfer Pecynnau Perllan Cymunedol eleni oedd 27 Hydref. Fodd bynnag, y newyddion da yw y bydd gennym fyw o becynnau perllannau cymunedol i’w rhoi yn 2024!

Gallwch wneud cais am Berllan Cymunedol o hyd, ond nodwch na fydd eich cais yn cael ei brosesu tan hydref y flwyddyn nesaf.

Gwybodaeth bwysig i Berllannau Ysgolion

Mae ein Pecyn Perllan Ysgol ar gyfer unrhyw ysgol a gynhelir gan awdurdod lleol sy’n dymuno gwella eu tiroedd a chreu lle ar gyfer dysgu yn yr awyr agored.

Byddwn yn gweithio gyda chi i ddylunio perllan eich ysgol a’ch cefnogi i blannu a gofalu am eich cnydau. Bydd ein tîm Eco-Sgolion hefyd yn cyflwyno gweithdy rhyngweithiol arbennig wedi’i gynllunio i helpu disgyblion i ddeall pwysigrwydd coed brodorol a diogelu cynefinoedd ar gyfer bioamrywiaeth.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ein cwestiynau cyffredin cyn gwneud cais. Mae hwn yn brosiect ar raddfa fawr, felly mae’n hanfodol eich bod yn deall y gofod a’r ymrwymiad sydd ei angen. Mae hefyd yn bwysig iawn eich bod yn gwybod pa wybodaeth a thystiolaeth sydd angen i chi eu darparu cyn dechrau eich cais.

Noder, y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Pecyn Perllan Ysgol yw 1 Rhagfyr 2023.

Secondary school pupils planting trees

Angen cymorth gyda’ch cais?

Mae gennym dri cydlynydd rhanbarthol wrth law i’ch cynorthwyo chi gyda’ch cais Lleoedd Lleol ar gyfer Natur. Anfonwch ebost atynt.

Cysylltwch â’r tîm

Chwilio am brosiect llai?

Mae angen llawer llai o le ar ein Pecynnau Dechreuol a gall unrhyw grŵp cymunedol neu wirfoddol wneud cais.

Canfod mwy

Clywed gan safleoedd llwyddiannus Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Mae’r Pecyn Perllan wedi galluogi Cyfeillion Parc Nant-y-Waun i drawsnewid ardal nad oedd yn cael ei defnyddio llawer, oedd â gwerth ecolegol isel, yn amwynder deniadol. Mae’r meinciau yn galluogi defnyddwyr niferus y Parc i aros a mwynhau’r coed ffrwythau ynghyd â’n golygfeydd rhagorol. Bydd blodau’r coed o fudd i’n peillwyr a bydd eu ffrwythau’n cael eu gwerthfawrogi gan bobl a bywyd gwyllt fel ei gilydd.


Parc Nant Y Waun, Blaenau Gwent

Clywed gan safleoedd llwyddiannus Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Rwyf wir wedi mwynhau plannu’r berllan a dysgu am yr holl goed a’r planhigion sy’n dod o Gymru. Rwy’n mwynhau bywyd gwyllt a bydd hyn yn helpu’r holl adar, trychfilod a phlanhigion eraill.

Disgybl Blwyddyn 6
Hafod Wennog, Sir Gaerfyrddin

Clywed gan safleoedd llwyddiannus Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Mae gardd KIM bellach yn hafan ar gyfer lles, garddwyr a bywyd gwyllt! Rydym wedi trawsnewid y gofod gyda rhywogaethau cynhenid, pwysig, hardd. Mae hyn wedi bod yn rhan wych o’r pecyn – y sylw i fanylder gyda’r coed, y bylbiau a’r offer a chyrchu pethau’n lleol.


KIM Inspire, Sir y Fflint

Clywed gan safleoedd llwyddiannus Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Rydym wrth ein bodd ac yn llawn cyffro i dderbyn [y pecyn] hwn i greu perllan gymunedol gan Cadwch Gymru’n Daclus. Mae wedi bod yn wych i’n gwirfoddolwyr i gyfarfod unwaith eto ac fe wnaethom fwynhau ein diwrnod plannu coed. Rydym yn edrych ymlaen at gynnal y berllan a gobeithio, mewn ychydig flynyddoedd, gallu pigo ffrwythau i’r gymuned gyfan eu mwynhau.


Glynebwy