A A A

Mae angen gweithredu ar frys i sicrhau yr eir i’r afael â’r argyfyngau hinsawdd, natur a sbwriel yr ydym yn eu hwynebu yma, ac ar draws y byd.

Mae’n hanfodol bod Llywodraeth nesaf y DU yn gweithredu’n gadarn ac yn sicrhau bod deddfwriaeth, polisi a rheoliadau pwysig yn cael eu sefydlu’n gyflym i ddiogelu ein hamgylchedd a’n heconomi, nawr ac i’r dyfodol.

Ynghyd â’n cyfeillion Keep Scotland Beautiful, rydym wedi nodi ein gofynion polisi allweddol ar gyfer natur, pobl a’r blaned isod, ac yn annog llywodraeth y DU i wneud pum ymrwymiad.

1

Gweithredu’r Cynllun Cyfrifoldeb Estynedig Cynhyrchwyr ar gyfer pecynnu, yn cynnwys y system a gynigiwyd yn wreiddiol ar gyfer taliadau sbwriel daear ledled y DU. 

  • Mae’n rhaid i Lywodraeth y DU aros ar y trywydd gyda’i hymrwymiadau i EPR a chyd-fynd â Chymru a’r Alban, gan ymestyn y cwmpas i gynnwys pecynnau sbwriel daear a sicrhau bod y llygrwr yn talu.
  • Mae’n rhaid i daliadau sbwriel ffurfio cydran allweddol o ddiwygiadau EPR Llywodraeth y DU gan sicrhau bod cynhyrchwyr pecynnau untro yn cymryd cyfrifoldeb ariannol ac yn cefnogi addysg sbwriel, seilwaith a rheoli gwastraff – gan wneud ataliaeth yn greiddiol i unrhyw gynllun ar gyfer gwledydd di-sbwriel.

2.

Gweithredu Cynllun Dychwelyd Ernes hollgynhwysol ar draws y DU ar gyfer cynwysyddion diodydd dim hwyrach na 2027.

  • Mae’n rhaid i Lywodraeth y DU weithredu Cynllun Dychwelyd Ernes (DRS) wedi ei gynllunio’n dda ar gyfer cynwysyddion diodydd, yn cynnwys gwydr, dim hwyrach na 2027.

3.

Gwella arweinyddiaeth a gweithredu trwy osod targedau mwy uchelgeisiol gan lywodraeth y DU tuag at sero net heb oedi gydag ymrwymiad i fynd y tu hwnt i’r ymrwymiadau rhyngwladol y cytunwyd arnynt. 

  • Mae’n rhaid i arweinyddiaeth gryfach ar yr hinsawdd, gweithredu cadarn a chreu targedau hinsawdd cadarn fod yn flaenoriaeth ar gyfer Llywodraeth nesaf y DU er mwyn brwydro yn erbyn yr argyfwng hinsawdd.
  • Dylai cyflawni sero net erbyn 2050 gael ei ystyried fel isafswm, a dylid gosod targedau mwy uchelgeisiol, sy’n mynd y tu hwnt i ymrwymiadau rhyngwladol.

4.

Cefnogi gweithredu rhaglen Eco-Sgolion ym mhob ysgol yn y DU er mwyn cyflawni ymrwymiadau Partneriaeth Addysg Wyrddio y CU a gweithio gyda gweinyddiaethau mewn gwledydd datganoledig.

  • Parhau i ddangos arweinyddiaeth a sicrhau bod addysg hinsawdd mewn ysgolion yn cael ei sefydlu fel blaenoriaeth fel bod ein plant a’n pobl ifanc yn teimlo eu bod yn gallu addasu i newid hinsawdd a’i leddfu yn y dyfodol.
  • Sicrhau bod y rhaglen Eco-Sgolion ryngwladol yn cael ei chefnogi er mwyn cyflawni a chyd-fynd â Phartneriaeth Addysg Wyrddio y CU.

5.

Sicrhau bod y Ddeddf Marchnad Fewnol yn cael ei dehongli a’i gweithredu mewn ffordd nad yw’n creu rhwystrau i gynnydd ar bolisi a rheoleiddio amgylcheddol ledled y DU.

  • Adolygu’r UKIMA er mwyn egluro a hyrwyddo cytundebau cyfansoddiadol presennol yng ngwledydd datganoledig y DU.
  • Sefydlu meini prawf ychwanegol ynghylch ffactorau cymdeithasol ac amgylcheddol i gefnogi’r polisïau mwyaf uchelgeisiol ar gyfer y DU er mwyn cynyddu uchelgais.
  • Datbygu cytundebau sectoraidd i ychwanegu eglurder a chyfeiriad pellach ar draws y DU.

Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda’n partneriaid, llywodraeth leol a chenedlaethol, ein gwirfoddolwyr a rhanddeiliaid perthnasol er mwyn sicrhau y gall penderfyniadau sy’n dda i’n hamgylchedd hefyd greu cymdeithas ac economi dechach, fwy cyfiawn.