Eco-Schools
A A A

Lleihau Gwastraff Bwyd

Lleihau Gwastraff Bwyd Amser Cinio.

Beth wnaethoch chi a sut wnaethoch chi gynnwys yr ysgol gyfan?

Roedd plant ac oedolion yn yr ysgol wedi sylwi ar y swm cynyddol o wastraff bwyd o brydau bwyd ysgol a phecynnau bwyd. Roedd yr Eco Arwyr eisiau i blant gynnal ‘Wythnos Gwastraffu Llai’ felly roedd y plant wedi bwyta’r bwyd ar eu platiau/yn eu pecynnau bwyd yn hytrach na’i daflu yn y bin. Roedd pob aelod o’r grŵp llais disgyblion Eco Arwyr yn gyfrifol am roi gwybod i’w dosbarth, gan annog llai o wastraff a chasglu’r data. Ysgrifennodd Eco Arwyr at y rhieni  ar Ddosbarth Dojo a chwrdd â  staff y gegin a chofnododd ddata ar giniawau ysgol.

Sut a pham wnaethoch chi benderfynu ar y targed hwn?

Penderfynodd yr Eco Arwyr weithredu ar ôl cwblhau’r Adolygiad Amgylcheddol Eco-Sgolion  ynghyd â chost cynyddol bwyd. Mae’r ysgol yn cefnogi’r banc bwyd lleol ac yn ymwybodol na ddylid gwastraffu bwyd. Roedd angen cymryd cyfrifoldeb am gamau gweithredu er mwyn lleihau faint o fwyd oedd yn cael ei daflu bob amser cinio. Roedd y plant yn arbennig o bryderus am faint o fwyd oedd heb ei orffen felly gwnaethon nhw annog ei gyd-ddisgyblion i ystyried hyn  pan oedden nhw’n bwyta eu pecynnau bwyd.

Sut mae’r prosiect wedi effeithio ar eich ysgol a’ch cymuned?

Dyma esiampl:

 

Blwyddyn 4

 

Nifer o becynnau bwyd Nifer o becynnau bwyd wedi’u gorffen

Cinio Ysgol Cyfnod Allweddol 2

Faint o fwyd sy’n cael ei wastraffu?
Dydd Llun 12 3 Dydd Llun 4 bag
Dydd Mawrth 13 4 Dydd Mawrth 3 bag
Dydd Mercher 12 6 Dydd Mercher 3 bag
Dydd Iau 14 8 Dydd Iau 1 ba
Dydd Gwener 12 8 Dydd Gwener 2 bag

Sut ydych chi’n dathlu llwyddiant a beth yw eich camau nesaf?

Rhannon ni ein llwyddiant yn ein Gwasanaeth Gwener gyda’r plant a’r staff. Siaradodd Mrs Gill, ein cogydd am y lleihad enfawr yn y nifer o fagiau gwastraff yn ystod ‘Wythnos Gwastraffu Llai’. Cafodd y rhieni ddiweddariadau ar Dojo a chawson nhw darged o leihau gwastraff bwyd gartref.

Camau Nesaf: Monitro Gwastraff Bwyd yn rheolaidd