Eco-Schools
A A A

Nod y prosiect oedd gwella cysylltiadau’r ysgol/gymuned yn ogystal â gwella ecoleg yr ardal leol trwy blannu mwy o goed a mannau blodau gwyllt o amgylch Llanilltud Fawr.

Llwyddiant plant Llantwit!

Beth wnaethoch chi a sut gwnaethoch gynnwys yr ysgol gyfan?

Ymunodd disgyblion a staff gwirfoddol o grwpiau oed/adrannau gwahanol gyda Plant Llantwit, grŵp cadwraeth amgylcheddol lleol, i blannu 420 o goed ger Fferm Rosedew. Cymerodd rieni ran yn y diwrnod hefyd – a’i wneud yn ddigwyddiad gwirioneddol gymunedol.

Sut a pham y penderfynwyd ar y targed hwn?

Yn dilyn llwyddiant ein gardd ysgol yn 2018/19, amlygodd ein Hadolygiad Amgylcheddol y dymuniad i ehangu cysylltiadau cymunedol a gwella ecoleg yn yr ardal leol.

Sut mae’r prosiect wedi effeithio ar eich ysgol a’ch cymuned?

Yn ei flwyddyn gyntaf, aeth Plant Llantwit y tu hwnt i’w darged o blannu 1,000 o goed. Oherwydd ei lwyddiant, mae’r prosiect yn ei ail flwyddyn ac rydym yn edrych ymlaen at wirfoddoli eto yr hydref hwn i blannu mwy o fylbiau yn y gymuned leol.

Yn ogystal â buddion amgylcheddol eithriadol plannu coed a gwella bioamrywiaeth yn yr ardal, mae wedi cael effaith gadarnhaol ar ymddygiad disgyblion a’r amgyffrediad o bobl ifanc yn y gymuned. Mae wedi dod â phobl hen ac ifanc ynghyd a thrwy hynny, gwerthfawrogiad o’r dirwedd wirioneddol drawiadol ar eu stepen drws.

Sut gwnaethoch chi ddathlu llwyddiant a beth yw eich camau nesaf?

Dathlwyd y cyflawniadau trwy’r cyfryngau cymdeithasol (Twitter/Facebook) yn ogystal â’r papur newydd lleol (The Gem). Cafodd lluniau eu harddangos ar sgriniau teledu/hysbysfyrddau’r ysgol ac yng nghylchlythyr yr ysgol.

Ein camau nesaf yw parhau gyda’r bartneriaeth hon trwy wirfoddoli ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol yn ogystal â phlannu coed/bylbiau ar dir yr ysgol.