Newid Amgylcheddol Cadarnhaol

Gwneud ffrindiau newydd. Newid ymddygiad. Magu hyder. Ni allwch fychanu’r manteision o fod yn rhan o’r teulu Eco-Sgolion.

Grymuso pob dysgwr

Mae Eco-Sgolion yn rhaglen gynhwysol a cyfannol. Rydym eisiau codi dyheadau pob dysgwr, yn eu galluogi i wneud camau tuag at bedwar diben y cwricwlwm.

 

 • Gwybodaeth a dealltwriaeth
  Mae rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth o faterion amgylcheddol i bobl ifanc yn yr ysgol, nid yn unig yn eu grymuso i weithredu nawr, ond yn ogystal, bydd yn eu hannog i arwain y ffordd ac annog newid yn y dyfodol. Byddant yn cael eu cefnogi i ddatblygu’n ddysgwyr uchelgeisiol a galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu bywydau.
 • Adeiladu hyder a sgiliau
  Mae arwain cyfarfodydd, chwarae rolau gwahanol mewn tîm, dylanwadu ar newid mewn eraill, siarad ag ymwelwyr a chyfoedion a chynllunio ymgyrchoedd yn sgiliau gydol oes sy’n cyfoethogi taith ddysgu pobl ifanc. Mae Eco-Sgolion yn rhoi’r cyfle i ddysgwyr ddangos eu bod yn gyfranwyr medrus a chreadigol sy’n eu paratoi i chwarae rhan lawn mewn bywyd neu waith.
 • Datblygu moeseg a deallusrwydd
  Mae pobl ifanc heddiw yn llunwyr polisi, perchnogion busnes a defnyddwyr y dyfodol. Mae defnyddio’r rhaglen Eco-Sgolion rhyngwladol yn ffordd wych o ddatblygu dinasyddion moesegol a gwybodus Cymru a’r byd.
 • Creu dinasyddion cyfrifol
  Mae pobl ifanc yn gadael Eco-Sgolion yn gwybod bod eu lleisiau a’u syniadau’n gallu gwneud gwahaniaeth. Mae hynny’n sicrhau eu bod yn unigolion hyderus sy’n barod i fyw bywydau sy’n dwyn boddhad fel aelodau gwerthfawr cymdeithas.

Cefnogi dull integredig o ddysgu ac addysgu

Mae’r naw pwnc Eco-Sgolion cydgysylltiedig yn rhoi cyfle i ddatblygu dull thematig ar draws pob un o’r chwe Maes Dysgu a Phrofiad (MDPh).

Mae hyn, nid yn unig yn caniatáu i fyfyrwyr ddod yn fwy soffistigedig yn eu dealltwriaeth amgylcheddol, ond mae hefyd yn eu galluogi i wneud cysylltiadau a throsglwyddo sgiliau a ddysgwyd.

Mae gennym ystod o anodau sydd wedi’u dylunio i hybu’r cysylltiadau trawsgwricwlaidd hyn.

Lleihau costau

Cysyniad sylfaenol Eco-Sgolion yw adnabod meysydd o fewn ysgol y gellir eu gwella’n amgylcheddol a chymryd camau i wneud gwahaniaeth. Gall hyn arwain at arbedion sylweddol mewn costau ym meysydd fel gwastraff, ynni, dŵr a sbwriel. Y cyfan yn sgil newidiadau positif mewn ymddygiad, sydd wedi’u hysgogi gan eich disgyblion!

O fudd i gymunedau lleol, Cymru a’r byd

Mae rhaglen Eco-Sgolion yn cysylltu cyd-destunau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Yn fwy na hynny, mae’r naw pwnc Eco-Sgolion yn cyd-fynd â llawer o 17 Nod Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig.

Lleol

Mae Eco-Sgolion yn cael eu hannog i edrych y tu hwnt i diroedd yr ysgol, estyn allan i’r gymuned ehangach a mynd i’r afael â materion lleol.

Cenedlaethol

Mae’r rhaglen wedi’i gwreiddio yn niwylliant Cymru ac mae wedi’i chydnabod ar lefel cenedlaethol gan Lywodraeth Cymru, sydd wedi cefnogi’r rhaglen am fwy na 20 o flynyddoedd.

Rhyngwladol

Mae Eco-Sgolion yn ffenomen fyd-eang sy’n gweithredu mewn 70 o wledydd. Mae cymryd rhan yn y rhaglen yng Nghymru yn gwneud eich ysgol yn rhan o deulu byd-eang o fwy na 56,000 o ysgolion ledled y byd sy’n cymryd camau cadarnhaol i greu dyfodol cynaliadwy.

Cymryd rhan

Gallwch gymryd rhan mewn ymgyrch, ymuno â gwers am ddim, a dal i fyny â hyfforddiant diweddar.

Dysgu mwy

Mwy am sut mae’n gweithio

Mae ein holl Eco-Sgolion yn gweithio drwy saith cam. Ar ôl i ysgol roi hyn ar waith a chasglu tystiolaeth o’i chynnydd, mae’n gallu gwneud cais am wobr Eco-Sgolion

Sut mae'n gweithio

Clywed gan ein hysgolion

I ddechrau credwyd y byddai’n amhosibl sefydlu Pwyllgor Eco-Sgolion oherwydd natur anghenion addysgol arbennig ein plant. Mae’r ysgol yn bennaf ar gyfer plant ag awtistiaeth ac felly bydd y plant hyn yn cael anawsterau yn cyfathrebu’n gymdeithasol...Mae’r Pwyllgor EcoSgolion wedi darparu llwyfan i ddod â’r grwpiau hyn ynghyd ac mae wedi helpu llawer o blant i gael hyder yn siarad yn y grŵp.

Ysgol Hollies

Clywed gan ein hysgolion

Mae ysbryd yr E-dîm yn anhygoel ac mae’r disgyblion wrth eu bodd yn cymryd rhan weithredol bob wythnos. Maent yn ymfalchïo yn eu hysgol… Eleni, rydym yn disgwyl gweld 40 a mwy o aelodau yn mynychu’r E-dîm am eu bod wedi gweld drostynt eu hunain pa mor werthfawr yw’r clwb. Mae’n anrhydedd gweld y balchder hwn yn y plant a’r awydd i ddiogelu’r amgylchedd.

Ysgol Gynradd Eastern

Clywed gan ein hysgolion

Mae un person yn gallu dechrau’r newid, mae un grŵp yn gallu dylanwadu ar eraill, mae un gymuned yn gallu gwneud gwahaniaeth i genedlaethau’r dyfodol. Nid yw hyn yn broblem un person; mae’n broblem bawb. Meddyliwch yn lân, meddyliwch yn daclus, meddyliwch am gymuned well.

Disgyblion Ysgol Bro Gwaun

Clywed gan ein hysgolion

Mae Eco-Sgolion wedi sicrhau bod eco-addysg nid yn unig yn‘ychwanegiad’ ar gyfer ticio bocs ESDGC. Mae wedi sicrhau ein bod wedi sefydlu eco-addysg trwy’r cwricwlwm cyfan. Mae ein disgyblion yn fwy ymwybodol o’u hamgylchedd a’r ffordd y gall y penderfyniadau y maent yn eu gwneud gael effaith waeth neu well arno.

Ysgol Uwchradd Bassaleg