Busnesau yn ymuno â’r rhwydwaith Hybiau Codi Sbwriel ar draws Cymru

A wyddoch chi fod gennym bellach dros 220 o hybiau codi sbwriel cymunedol ar draws Cymru?

Gall unigolion, teuluoedd, grwpiau cymunedol yn ogystal â busnesau fenthyg cyfarpar codi sbwriel am ddim i lanhau eu hardal leol.

Mae’r rhwydwaith cynyddol o hybiau yn cynnig cyfarpar er mwyn glanhau yn ddiogel. Mae hyn yn cynnwys codwyr sbwriel, siacedi llachar, bagiau sbwriel a chylchynnau, wedi ei sefydlu fel rhan o fenter Caru Cymru.

Yn ystod y cyfnod clo cyntaf, caeodd yr holl hybiau ond dros y flwyddyn ddiwethaf, maent wedi ailagor eu drysau nawr bod y cyfyngiadau wedi llacio.

Ymunodd dros 200 o fusnesau ledled Cymru â chynllun Ardal Ddi-sbwriel Caru Cymru y llynedd, gan ddefnyddio hybiau codi sbwriel i fenthyg cyfarpar i gyflogeion ei ddefnyddio.

Mae nifer y busnesau sydd wedi defnyddio’r hybiau dros y misoedd diwethaf wedi bod yn cynyddu’n raddol yn ogystal ag apelio at gymaint o’r busnesau hyn i sefydlu hyb sbwriel eu hunain.

Mae pob hyb sbwriel ar draws Cymru wedi eu mapio ar ein gwefan, sy’n ei wneud yn haws i grwpiau ac unigolion fenthyg cyfarpar o’r ardal leol.

Un busnes newydd i ddod yn hyb sbwriel yw Zero Waste Torfaen. Dywedodd Lauren Morse, y Sylfaenydd:

“Rydym wrth ein bodd ein bod wedi dod yn hyb codi sbwriel! Dechreuodd Zero Waste Torfaen fel gorsaf ail-lenwi eco-gyfeillgar o’r sied ar waelod fy ngardd ac mae wedi ehangu i fod yn siop dim gwastraff llawn. Rydym yn ceisio gwneud gwahaniaeth yn Nhorfaen trwy leihau’r gwastraff untro yn y wlad. Mae llawer o bobl sydd yn gweithio gyda’i gilydd i wneud newidiadau bach yn cronni i fod yn rhywbeth enfawr. Os hoffech chi wneud gwahaniaeth i’ch cymuned, galwch heibio am fwyd ac adlenwadau cartref eco-gyfeillgar ac i logi cyfarpar codi sbwriel.”

Mae Canolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn enghraifft arall o fusnes sydd wedi helpu i hyrwyddo’r hybiau sbwriel. Dywedodd Claire Bates, y Rheolwr Gwasanaethau:

“Mae’n bleser ymuno â’r fenter hon, sydd â’r nod o gadw’r lleoedd sydd wedi bod mor bwysig i’n lles corfforol a meddyliol dros y blynyddoedd diwethaf yn lân ac yn ddiogel. Mae sbwriel nid yn unig yn bla yn ein hardal leol ond mae iddo hefyd ganlyniadau difrifol i fywyd gwyllt sydd yn byw ac yn ffynnu yn ein Parc Cenedlaethol. Mae gennym i gyd ran i’w chwarae yn mynd i’r afael â’r broblem hon, a nod yr hyb newydd yw darparu’r offer ar gyfer y gwaith.”

Allai eich sefydliad chi ymuno â’r rhwydwaith o Hybiau Codi Sbwriel?

Gofynnir i unrhyw fusnes neu sefydliad sy’n dymuno sefydlu hyb codi sbwriel i gysylltu â’u Swyddog Prosiect lleol trwy dudalen ein gwefan Byddwch yn cael hyfforddiant llawn, pecyn canllaw a chyfarpar codi sbwriel i’ch galluogi i sefydlu fel hyb.

Ardal Ddi-sbwriel

Busnesau sydd â diddordeb yn glanhau eich ardal leol, mae amser o hyd i ddod yn Ardal  Ddi-sbwriel, wedi ei dylunio i annog busnesau i gadw eu cymunedau yn ddi-sbwriel ac i gynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd.

Gofynnir i fusnesau sydd â diddordeb i gofrestru eu diddordeb yma.

 

Erthyglau cysylltiedig

Tipio Anghyfreithlon? ‘Nid Ar Fy Stryd I’

30/01/2023

Darllen mwy
Ysbrydoli busnesau i leihau ei gwastraff

13/12/2022

Darllen mwy
Tipio Anghyfreithlon ‘Ddim yn Olwg Da’

01/12/2022

Darllen mwy
Gwnewch rywbeth gwahanol ar Noson Tân Gwyllt eleni

28/10/2022

Darllen mwy